Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul Campaniei "Viitorul Începe Acum" - Etapa I

1. Organizatorul

Organizatorul concursului „Viitorul începe acum – Etapa 1” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, şi Digi şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro și pe site-ul campaniei www.viitorulincepeacum.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro și pe site-ul campaniei www.viitorulincepeacum.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro și pe site-ulcampaniei www.viitorulincepeacum.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-urilemai sus amintite.

2.     Locul de desfăşurare şi durata concursului

Concursul „Viitorul începe acum – Etapa 1” va avea loc în perioada 04.10.2023-31.12.2023, pe site-ul www.viitorulincepeacum.ro și în toate unitățile de învățământ preuniversitar înregistrare și acreditate de către Ministerul Educației de pe teritoriul României,  care și-au dat acordul pentru participare în site și care sunt înregistrare în Registrul Entităților de Cult.

Insituțiile de învățământ au acces la urmatorele informații pe site-ul viitorulincepeacum.ro: valoarea totală a premiilor în bani, numărul total al premiilor, numărul de puncte acumulate, catalogul cu produsele ce reprezintă premiile, numărul de puncte folosite pentru comenzi, detalii despre comenzi și livrare, numărul de bonuri înregistrate, topul școlilor în funcție de numărul de puncte acumulate.

Campania conține urmatoarele perioade:

-        Sunt eligibile pentru înscriere în sitewww.viitorulincepeacum.ro bonurile fiscale emise pentru cumpărăturile efectuate în magazinele Kaufland de pe teritoriul României în perioada 04.10.2023 – 28.11. 2023..

-        Bonurile fiscale emise pentru cumpărăturile efectuate în magazinele Kaufland de pe teritoriul Rommâniei în perioada 04.10.2023 – 28.11.2023, pot fi înscrise în site www.viitorulincepeacum.ro în perioada 04.10.2023 – 12.12.2023.

-        Comenzile produselor școlare, ce reprezintă premiile Concursului, pot fi făcute în site www.viitorulincepeacum.ro în perioada 04.10.2023 – 31.12.2023.

3.     Dreptul de participare

Aceast concurs este adresat tuturor unităților de învățământ preuniversitar înregistrare și acreditate de către Ministerul Educației de pe teritoriul României, care își dau acordul pentru a participa la concurs și care sunt înregistrare în Registrul Entităților de cult.

Unitățile de învățământ care pot participa la concurs sunt cele care asigură următoarele cicluri de învățământ:

-        Învățământul primar (Școala Primară) - clasele 0 (pregătitoare)-IV;

-        Învățământul gimnazial (Gimnaziu) - clasele V-VIII;

-        Învățământul liceal (Liceu) – de patru sau cinci clase (clasele IX-XII / XIII).

Participarea la aceast concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal.

4. Mecanismul concursului

4.1.          Înscrierea la concurs

Kaufland va transmite un pachet de informare despre concurs  „Viitorul începe acum – Etapa 1” instituțiilor de învățămînt din România autorizate și acreditate de Ministerul Educației, iar acestea pot alege dacă doresc să participe la concurs.

În condițiile în care instituția de învățământ dorește înscrierea în concurs, aceasta își activează contul în site-ul viitorulincepeacum.ro prin completarea datelor solicitate, și încarcă în site dovada înregistrarii în Registrul Entităților de Cult. O instituție de învățământ se poate înscrie o singură dată în site și poate avea un singur cont.

În vedera desfășurării prezentului concurs, Kaufland pune la dispoziția tuturor celor interesați site-ul viitorulincepeacum.ro. Scopul acesteia este de a creea spațiul virtual de acumulare de puncte ce vor putea fi folosite pentru achiziția de bunuri/obiecte necesare în procesul didactic.

Unitățile de învățământ preuniversitare menționate anterior, reprezintă beneficiarul direct campaniei.

4.2.Acumularea de puncte/Înregistrare bonuri fiscale/Comenzi

Sunt eligibile pentru prezentul concurs bonurile fiscale emise pentru cumpărăturile efectuate în magazinele Kaufland situate pe teritoriul României, în perioada 04.10.2023 – 28.11.2023. Valoarea fiecărui bon fiscal trebuie să fie egală sau mai mare cu suma de 50 lei.

Pentru fiecare 50 lei cheltuiți se va acumula 1 punct. Nu vor fi acumulate fracțiuni de puncte ci doar puncte întregi. Pentru bonurile fiscale a căror valoare nu este multiplu de 50 lei, numărul de puncte acumulate se va estima în lipsă. Spre exemplu: pentru un bon fiscal în valoare de 172 lei, se vor acumula 3 puncte.

Vor fi acordate puncte suplimentare daca se vor îndeplini urmatoarele condiții, scanarea Kaufland Card și achiziționarea anumitor produse participante în campanie, denumite generic în cadrul concursului “produse speciale”. Produsele speciale vor fi semnalate separat atât la raft cât și în campaniile de marketing desfășurate în perioada Concursului

Înregistrarea bonului fiscal devine validă după aprobarea de către Organizator în site-ul www.viitorulincepeacum.ro.

În baza unui singur bon fiscal pot fi acumulate maximum 50 de puncte.

Instituțiile de învățământ participante la Concurs vor primi din partea Organizatorului câte o urnă în care au dreptul de a colect bonuri fiscale de la cei interesați să le ajute să acumuleze puncte, cum ar fi spre exemplu părinții/ tutorii elevilor care învață în instituția de învățământ respectivă dar nu numai.

Fiecare instituție de învățământ participantă la Concurs va desemna un reprezentant care va avea dreptul de a gestiona contul în site și de a înscrie bonurile fiscale.

Participanții pot accesa în site informații cu privire la numărul de puncte acumulate, catalogul articolelor de uz didactic pe care le pot comanda.

4.3.Utilizarea de puncte obținute în campanie

Punctele care se obțin în cadrul acestui Concurs pot fi folosite strict de către instituțiile de învățământ participante cu scopul de a achiziționa produse necesare în procesul didactic ce se găsesc în catalogul disponibil pe  site-ul www.viitorulincepeacum.ro. Fiecare instituție de învățământ în parte poate acumula maxim 170.000 de puncte pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului. Această informație se regăsește in site-ul campaniei, iar la atingerea numărului maxim de puncte nu mai pot fi înregistrare bonuri fiscale.

Produsele disponibile în catalog sunt de uzanță școlară, având drept scop îmbunătățirea mediului școlar autohton. Produsele vor fi comandate de către instituțiile de învățământ printr-un reprezentant școlar delegat și vor fi livrate la adresa oficială a instituției de învățământ de către furnizori.

Reprezentatul școlar delegat se obligă să emită și să recepționeze comanda de produse. Ulterior livrării de produse, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, reprezentantul instituției de învățământ beneficiară, se obligă să transmită către Kaufland și/sau către orice alt terț desemnat toate documentele solictate pentru a consemna primirea produselor

Aceste documente vor fi puse la dispoziție în site-ul www.viitorulincepeacum.ro.Pentru fiecare comandă primită, reprezentantul instituției de învățământ are obligația de a completa, semna și încărca documentele necesare însite .

Kaufland își rezervă dreptul de a audita instituțiile de învățământ beneficiare pe o perioada de până la 5 ani de la finalizarea Concursului, pentru a vedea dacă produsele obținute în urma acestui Concurs se regăsesc în dotarea acestora. 

Produsele disponibile și numărul acestora sunt la discreția organizatorului și pot fi modificate în orice moment fără o informare expresă în prealabil a insituțiilor de învățământ participante.

5. Premiile concursului

În cadrul acestui Concurs, premiile sunt in valoare de totală de 7,5 milioane lei, și vor fi împărțite pe parcursul campaniei astfel: 20% din valoarea totală în perioada cuprinsă între 04.10.2023 și 31.10.2023, 40% din valoarea totală în perioada cuprinsă între 01.11.2023 și 30.11.2023, 40% din valoarea totală în perioada cuprinsă între 01.12.2023 și 31.12.2023. Valoarea premiilor alocate unei anumite perioade ce nu a fost epuizată în perioada respectivă va fi reportată urmatoarei perioade, dar nu mai târziu de finalul campaniei, respectiv 31.12.2023. Obiectele ce poarta titlu de premiu sunt disponibile în catalogul prezent pe site viitorulincepeacum.ro cu prețuri exprimate în puncte.

6. Publicarea, anunțarea și validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor

6.1 Anuntarea câștigătorilor

Pe site-ul Fiecare instituție de învățământ va avea posibilitatea să consulte numărul total de premii câștigate pe site-ul www.viitorulincepeacum.ro.

Un clasament al instituțiilor de învățământ înregistrate în site va fi afișat pe tot parcursul campaniei..

6.2 Acordarea premiilor

Instituțiile de învățământ câștigătoare în cadrul acestei campanii se obligă să comande produsele disponibile pentru nivelul de puncte strâns din catalogul din site-ul www.viitorulincepeacum.ro până la data de 31.12.2023.

Enitatea juridică delegată de către Kauflandva fi responsabilă de verificarea și validarea adresei de livrare a instituțiilor de învățământ.

Kaufland nu este responsabil pentru procesul și termenii de livrare puse la dispoziție de parteneri.

Instituția de învățământ se obligă să transmită către Kaufland sau orice enitate juridică delegată, procesul de predare/primire semnat prin adresa de e-mail suport@viitorulincepeacum.ro și încărcarea acestuia în site-ul www.viitorulincepeacum.ro.

Instituția de învățământ se obligă să pastreze obiectul de uz didacticîn inventarul școlii și să nu îl înstrăineze.

6.3 Adrese de contact ale campaniei

În cadrul campaniei Viitorul începe acum, Kaufland România pune la dispoziția instituțiilor de învățământ adresa de e-mail suport@viitorulincepeacum.ro și numărul de telefon 021.207.00.27 cu programul disponibil L-V: 09:00 – 17:00 pentru informații legate de desfășurarea Concursului.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță și confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

Datele cu caracter personal sunt colectate pentru buna funcționare și implementare a campaniei. Acestea vor fi date ale persoanelor delegate responsabile de la instituțiile de învățământ și furnizori implicați în campanie.

7.1 Participarea la concurs

Datele colectate: ID comandă.

Scopurile procesării: participarea la concurs.

Prin înscrierea la concurs, participanții își dau acordul expres de colectare a acestor date, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art. 6, alin 1 lit. a). Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la concurs se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii concurs.

7.2 Intrarea în posesia premiilor concursului

Datele colectate: nume și prenume complet ale persoanelor delegate de la instituțiile de învățământ și furnizorii implicați în campanie, adresă de e-mail, localitate.

Scopurile colectării: livrarea produselor comandate pe site-ul www.viitorulincepeacum.ro.

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestui concurs, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR în vederea livrării de către furnizorii implicați în campanie a produselor comandate pe site-ul www.viitorulincepeacum.ro.

7.3 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în mesajul transmis pe canalele de comunicare menționate la art. 10.1, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

7.4 Drepturile participanților în calitate de persoane vizate

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland.

În plus, ai dreptul de a modifica (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a limita (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

În cazul în care îți dai acordul de prelucrare a datelor, ai la dispoziție un drept de transfer al datelor, conform art. 20 din RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7.5. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.4. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.

8. Reclamații și litigii

8.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Concursului se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice.

8.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

9.     Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la Concurs sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la procesul de acumulare de puncte, pentru instituția de învățământ și pentru buna funcționare a site-ului www.viitorulincepeacum.ro.

 Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către terț/instituție de învățământ sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate instituției de învățământ, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Participanții în concurs nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

10. Întreruperea sau încetarea concursului

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea concursului, nu s-a putut realiza o zi din cadrul concursului sau site-ul societății Kaufland Romania sau a site-ului campaniei www.viitorulincepeacum.ro nu au funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfășurarea concursului de genul celui desfășurat de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.

Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în revista Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezentul concurs poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente:

a.               avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la loteria publicitară, determinând imposibilitatea identificării insituțiilor de învățământ participante sau ale celor câștigătoare;

b.               tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

11. Regulamentul concursului

Prin participarea la aceast concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al Concursului „Viitorul incepe acum – Etapa 1” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro și pe www.viitorulincepeacum.ro. Orice modificare a regulilor de participare la concurs, a modului de desfășurare a acestuia, a perioadei valabilității acestuia, va fi anunțată public de Organizator pe site-urile companiei. 

 

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ