Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul campaniei promoționale „9 martie”

1.     Organizatorul

Organizatorul campaniei promoționale „9 martie ”este Kaufland România Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro/9martie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro/9martie. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro/9martie. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2.     Locul de desfăşurare şi durata campaniei

Campania se desfășoară în perioada 26.02.2024, ora 07:00 – 06.03.2024 , ora 23:59:59 în magazinele Kaufland.

3.     Dreptul de participare

La această campanie pot participa toți angajații Kaufland România SCS, de sex masculin, utilizatori ai programului de loialitate Kaufland Card, persoane fizice, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România, care indeplinesc condițiile de participare ce vor fi detaliate mai jos.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa în prezenta campanie. Participanții pot lua parte la campanie doar în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la această campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

4.     Mecanismul campaniei

4.1.Înscrierea

Pentru a se înscrie în campanie, participantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții de participare:

a.      Să fie angajat (sex masculin) activ Kaufland România SCS, indiferent de norma de lucru, departamentul din care face parte sau vechimea sa în cadrul companiei, indiferent dacă contractul este suspendat temporar din orice motiv (creștere copil, concediu sabatic, concediu fără plată, etc)

b.     Să fie înscris în programul de loialitate Kaufland Card prin aderarea la regulamentul Kaufland Card și să dețină un cont digital sau fizic

c.      Să aibă completate în profilul Kaufland Card numele și prenumele real.

d.     Să se înregistreze în campanie pe www.kaufland.ro/9martie completând corect și complet următoarele informații:

ü  Nume, prenume

ü  Locația în care își desfășoară activitatea

ü  Locația din care își vor ridica premiul

ü  Număr Kaufland Card din 16 cifre care începe cu 60040.

ü  Marcă angajat formată din 8 cifre, care începe cu 6.

4.2.Sortimentul de bere dorit (STELLA ARTOIS 5%EP.11,35  6x0,33LST.NER. /. sau BECKS 5% EP 11,2  6x0,33L ST NERET. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

-        Este angajat (sex masculin) activ Kaufland România SCS, indiferent de norma de lucru, departamentul din care face parte sau vechimea sa în cadrul companiei.

-        Deține un cont Kaufland Card digital sau fizic și a aderat la Condițiile de utilizare a programului de loialitate Kaufland Card.

-        Numele și prenumele înscrise în contul Kaufland Card sunt corecte, complete și reale.

-        Marca de angajat este corectă, conform sistemului de centralizare a angajaților aparținând departamentului de resurse umane.

-        Numărul de Kaufland Card înscris este valid, activ și aparține persoanei înscrise.

-        A selectat unul din cele 2 produse (STELLA ARTOIS 5%EP.11,35  6x0,33LST.NERsau BECKS 5% EP 11,2  6x0,33L ST NERET.)

Un angajat se poate înscrie o singură dată folosind numărul său de marcă și numărul Kaufland Card. Înregistrările multiple vor fi eliminate, dublurile numerelor de marci având întâietate, apoi numerele de Kaufland Card.

4.3.Alocarea reducerilor

Reducerea va fi alocată în contul Kaufland Card al angajatului înscris  în data de 09.03.2024.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aloca reducerea angajaților cu înscrieri eronate, incomplete și multiple.

Fiecare participant care deține un cont digital sau fizic poate primi reducerea o singură dată. Dacă din motive independente de Kaufland, angajatul nu poate intra în posesia reducerii, Organizatorul își rezervă dreptul de a-l anula.

5.     Valoarea reducerilor

5.1.În cadrul acestei campanii se acordă următoarele reduceri:


Nr crt.

Reducerea acordată și descrierea acesteia

Număr reduceri

Valoarea

reducerilor

(în lei, TVA inclusă)

1

Preț fix de 0,01 lei la unul dintre produsele selectate,în baza voucherului alocat în contul Kaufland Card al angajatului, valabil până pe data de 8.04.2024  și utilizabil o singură dată.

 

~4.000

~120.000

6. Acordarea reducerilor

Voucherul acordat prin Kaufland Card este valabil în perioada de 09.03.2024 - 08.04.2024. Valoarea și valabilitatea reducerii, precum și mecanismul detaliat al acesteia vor fi înscrise în cadrul descrierii din aplicație.

Dacă oricare dintre reduceri nu a putut fi acordată angajatului  din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, sau din oricare alt motiv (de exemplu angajatul și-a șters contul Kaufland Card pe durata prezentei campanii) Organizatorul își rezervă dreptul de a-l anula.

Angajații nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor reducerilor. Reducerile nu sunt transmisibile altei persoane.

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care reducerile nu au fost utilizate de angajați în perioada de valabilitate a lor, orice solicitare de retransmitere ulterioară nefiind luată în considerare.

Reducerile se alocă în contul Kaufland Card aferent numărului de Kaufland Card înscris de angajat pe kaufland.ro/9martie. Dacă un angajat deține mai multe conturi Kaufland Card, responsabilitatea de a se conecta în cel corect pentru a revendica reducerea îi revine acestuia în totalitate, de asemenea și cea de a scana codul QR aferent codului corect la casa de marcat pentru a revendica reducerea.

Imaginile folosite pe materialele de promovare sunt doar cu titlu de prezentare.

     7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță şi confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

7.1 Participarea la campanie

Datele colectate: Numărul de card Kaufland Card fizic sau digital, numele și prenumele participantului, numărul de marcă al angajatului, data și ora înscrierii, locatia in care angajatul isi desfașoară activitatea și locația din care își vor ridica premiul.

Scopurile procesării: participarea la campanie, validarea înscrierii.

Temeiul juridic al prelucrării este Contractul, respectiv aderarea participanților la prezentul Regulament și la Termenii și Conditțiile Kaufland Card, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD) art. 6 alin 1 lit. b).  Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la campanie se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii campaniei.

În scopul validării înscrierii și asigurării înscrierii unice, se vor realiza analize asupra datelor colectate în vederea excluderii înscrierilor multiple. Înregistrările multiple vor fi eliminate, dublurile numerelor de marci având întâietate, apoi numerele de Kaufland Card.

7.2 Datele colectate:  numărul de card Kaufland Card

Scopurile colectării: acordarea reducerilor.

Pentru a putea intra în posesia reducerilor, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit.b) RGPD (aderarea participantilor la Regulamentul de Campanie și Termenii și Condițiile Kaufland Card) în vederea alocării reducerilor in Kaufland Card.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an de la data finalizarii campaniei. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor de Kaufland Card în general se stochează conform prevederilor Politicii de Confidențialitate și a Termenilor și Condițiilor de utilizare Kaufland Card în vigoare.

7.3 Prevenirea fraudarii campaniei

Datele utilizate: serie voucher acordat câștigătorilor, număr Kaufland Card

Scop: întreprinderea de măsuri pentru asigurarea desfășurării conforme a campaniei și împiedicarea folosirii multiple a voucherelor alocate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor: Efectuarea de analize comparative, după acordarea voucherelor către angajații care au îndeplinit condițiile regulamentului, pentru asigurarea că voucherele au fost folosite o singură dată, se întemeiează pe interesul legitim al operatorului de a preveni producerea de pagube materiale și de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.

Utilizarea multiplă a voucherelor prin exploatarea vulnerabilităților sistemelor Kaufland poate conduce inclusiv la efecte cu privire la relația de muncă sau la depunerea de plângeri penale în cazul în care angajații săvârșesc astfel de comportamente care sunt sancționate de lege.

În cazul utilizării abuzive a voucherului acordat, devin incidente dispozițiile art. 4.2 din Termenii și condițiile Kaufland Card.

7.4 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, număr marcă, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 10 de mai jos, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanţii în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul paginii de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanţii, în calitate de angajati, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

7.5 Drepturile participanților

În temeiul dispozițiilor RGPD (art. 15) aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Termenul de răspuns la o astfel de solicitare este de 30 de zile.

În plus, ai dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD), la ștergere (art. 17 din RGPD) şi la rescrictionarea (art. 18 din RGPD) prelucrării datelor cu caracter personal, precum și dreptul la opozitie (art. 21 RGPD), în condițiile prevăzute în aceste articole.

În măsura în care participanții se opun unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

De asemenea, participanţii dispun si de dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile reglementate de art. 20 din RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

 

În plus, participanții dispun de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul în care prelucrăm datele lor cu caracter personal, accesând website-ul: http://www.dataprotection.ro și de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

 

7.6. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.5. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

Mai multe detalii despre Politica generala de Confidențialitate a Kaufland și despre drepturile participanților in calitate de persoane vizate sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.

8.  Reclamații

Reclamațiile cu privire la desfășurarea Campaniei se pot transmite către canalele interne declarate, spefice angajaților.

9. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la campanie sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea reducerilor stabilite.

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către angajat sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu reducerile oferite.  

Dreptul de proprietate asupra reducerii aparține în exclusivitate angajatului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra reducerii.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Participanții care au pierdut calitatea de angajat nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre reduceri. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

10. Întreruperea sau încetarea campaniei

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea campaniei, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea campaniei, sau site-ul societății Kaufland Romania/ aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului.

Întreruperea derulării campaniei poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a campaniei va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru campania prezentă. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Campania publicitară mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor art. 1 de mai sus.

 

Prezenta campanie poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente:

a.   avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la campanie, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante.

b.   tentative de fraudă ale mecanismului campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

11. Regulamentul

Prin participarea la aceasta campanie, angajații sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro/9martie. Orice modificare a regulilor de participare la campanie, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator pe website-ul companiei și pe canalele interne de comunicare