Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulament „Cu Kaufland Card trăiești Crăciunul fără grija prețurilor 2023”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare ”Cu Kaufland Card trăiești Crăciunul fără grija prețurilor” este Kaufland România Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, „Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro/craciunfaragriji.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro/craciunfaragriji. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro/craciunfaragriji. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfășoară în perioada 27.11.2023, ora 00:00:00 – 31.12.2023, ora 23:59:59 în magazinele Kaufland, în  etape săptămânale, astfel:

- Etapa 1: 27.11.2023-03.12.2023;

- Etapa 2: 0412.2023-10.12.2023;

- Etapa 3: 11.12.2023-17.12.2023;

- Etapa 4: 18.12.2023-24.12.2023;

- Etapa 5: 25.12.2023-31.12.2023;

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa toți utilizatorii programului de loialitate Kaufland Card, care au 18 ani împliniți, persoane fizice, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România, care îndeplinesc condițiile de participare ce vor fi detaliate mai jos. 

La această loterie publicitară pot participa angajații Kaufland, inclusiv rudele de gradul I ale acestora, soții/soțiile acestora.

La această loterie publicitară nu pot participa utilizatorii programului de loialitate Kaufland Card cu mai mult de 5 (cinci) bonuri de cumpărături efectuate cu Kaufland Card într-o singură zi în decursul unei etape.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții pot lua parte la loterie doar în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

5. Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitară

Pentru a se înscrie în concurs, participantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții de participare, înscrierea utilizatorilor de Kaufland Card fiind făcută automat dacă se îndeplinesc criteriile:

a. Să fie înscris în programul de loialitate Kaufland Card prin aderarea la regulamentul Kaufland Card și să dețină un card digital sau fizic Kaufland Card.

b. Să aibă completate în profilul Kaufland Card numele și prenumele real, pentru validarea premiului.

c. Să fi cumpărat cu Kaufland Card digital sau fizic de minim 200 lei, TVA inclusă, pe un singur bon fiscal în fiecare dintre etape.

d. Să fi efectuat cel mult cinci cumpărături cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat pe zi în perioada corespunzătoare etapei în care este extras câștigător. Clienții care vor avea mai mult de cinci cumpărături pe zi cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat vor fi eliminați din tragerea la sorți pentru etapa în care s-a identificat acest comportament, aceștia putând fi incluși în alte extrageri în cadrul loteriei, dacă întrunesc criteriile. Această limitare se aplică și în cazul utilizatorilor care dețin atât un card fizic cât și unul digital: vor fi eliminați din tragerea la sorți și dacă le folosesc pe ambele în aceeași zi pentru același bon de peste 200 de lei.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

- Deține un cont Kaufland Card digital sau fizic și a aderat la Condițiile de utilizare a programului de loialitate  Kaufland Card. 

- Numele și prenumele înscrise în contul Kaufland Card sunt corecte, complete și reale.

      - A cumpărat în una dintre etapele loteriei publicitare, conform celor descrise anterior la punctele 5.1.c și a avut cel mult cinci cumpărături pe zi cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat conform punctului 5.1.d.

5.3. Extragerea câștigătorilor

Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza numărului de card Kaufland Card, înscris pe cardul digital sau fizic.

Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate, nefiind nevoie de rezerve.Va fi un număr de 1.000 de premii pentru fiecare etapă.

Vor avea loc extrageri pentru fiecare etapă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea etapei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

Fiecare client care deține un cont digital sau fizic Kaufland Card poate câștiga un singur premiu în cadrul unei etape din loteria publicitară.

Fiecare client care deține un cont digital sau fizic Kaufland Card poate câștiga în mai multe etape diferite ale loteriei publicitare, fără a exista o limită.

6. Premiile loteriei publicitare

6.1. În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii în cadrul fiecărei etape, conform tabelului de mai jos:

 

1. Organiser

The Organiser of the Advertising Lottery "With Kaufland Card You Experience Christmas without Worrying about Prices" is Kaufland România Societate în Comandită, with the registered office at 120 - 144 Barbu Văcărescu Street, district 2, 020284, Bucharest, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Tribunal under number J40/17052/2003, sole registration code RO 15991149 (hereinafter referred to as "Kaufland Romania", "Kaufland" and/or "Organiser"), Kaufland customer telephone number: 0800.080.888 (free of charge in Vodafone, Orange, Telekom, UPC Romania and RCS&RDS networks and business schedule from Monday to Friday from 08:00 to 20:00 and on Saturdays from 08:00 to 17:00).

The Advertising Lottery will be conducted in accordance with the provisions of these Official Rules (hereinafter referred to as "Rules"), which are binding on all participants. These Rules are available for consultation free of charge to all participants on the website www.kaufland.ro/craciunfaragriji.

The Organiser reserves itself the right to supplement and/or amend these Rules, as well as the right to suspend and/or terminate and/or interrupt and/or extend the running of the Advertising Lottery, subject to prior notice to participants. Any amendment and/or supplementation to these Rules will be made by means of addenda, which will be communicated on www.kaufland.ro/craciunfaragriji. Amendments shall take effect as of the date of their publication on www.kaufland.ro/craciunfaragriji.

The Organiser accepts no responsibility for the participants' awareness of the changes as long as they are posted on the above-mentioned website.

2. Legal Basis

This Advertising Lottery is organized in accordance with the provisions of Government Ordinance no. 99/2000 on the trading of products and services on the market, republished, with subsequent amendments and supplementations.

3. Venue and Term of the Advertising Lottery

The Advertising Lottery runs from 27.11.2023, 00:00:00 to 31.12.2023, 23:59:59 in Kaufland stores in weekly stages as follows:

- Stage 1: 27.11.2023-03.12.2023;

- Stage 2: 0412.2023-10.12.2023;

- Stage 3: 11.12.2023-17.12.2023;

- Stage 4: 18.12.2023-24.12.2023;

- Stage 5: 25.12.2023-31.12.2023;

4. Participation Right

All users of the Kaufland Card loyalty program, who are 18 years old or older, individuals, citizens with a permanent address or residence in Romania, who meet the participation conditions detailed below, can participate in this Advertising Lottery. 

Kaufland employees, including their first-degree relatives and spouses, may participate in this Advertising Lottery.

Users of the Kaufland Card loyalty program with more than 5 (five) Kaufland Card shopping vouchers in a single day in one stage cannot participate in this Advertising Lottery.

For the avoidance of doubt, legal persons may not participate and may not be awarded prizes in the Advertising Lottery. Participants can only take part in the Lottery as individuals. For the purposes of these Official Rules, a legal person is any entity that does not fall within the category of natural persons.

Participation in this Advertising Lottery implies full, express and unequivocal knowledge and acceptance of these Rules. 

5. Mechanism of the Advertising Lottery and the Draw

5.1. Entering the Advertising Lottery

In order to enter the contest, the participant must meet the following conditions of participation, and Kaufland Card users will be automatically entered if they meet the criteria:

a. Be enrolled in the Kaufland Card loyalty program by adhering to the Kaufland Card rules and have a digital or physical Kaufland Card.

b. Have their real surname and forename filled in the Kaufland Card profile to validate the prize.

c. Have digitally or physically purchased with the Kaufland Card a minimum of RON 200, VAT included, on a single receipt in each of the stages

d. Have made no more than five Kaufland Card scan purchases at the cash register per day during the period corresponding to the stage in which the winner is drawn. Customers with more than five purchases per day with the Kaufland Card scan at the cash register will be eliminated from the draw for the stage in which this conduct is identified and may be included in other Lottery draws if they meet the criteria. This limitation also applies to users who hold both a physical and a digital card: they will also be removed from the draw if they use both on the same day for the same voucher of more than RON 200.

5.2 Validation of Registration

 It is considered that the participant is validly registered if the following conditions are concurrently met:

- He/she has a digital or physical Kaufland Card account and has adhered to the Kaufland Card Loyalty Program Terms of Use. 

- The surname and forename on the Kaufland Card account are accurate, complete and true.

 - He/she has shopped in one of the Advertising Lottery stages as described in 5.1.c above and has had no more than five purchases per day with Kaufland Card scanning at the cash register as described in 5.1.d above.

5.3. Winners' Draw

Winners will be drawn at the Organiser's headquarters using an electronic application, based on the Kaufland Card number on the digital or physical card.

A number of winners will be drawn equal to the number of prizes awarded, with no reserves required. There will be 1,000 prizes for each stage.

Drawings for each stage will take place no later than 5 business days after the end of the stage.

The Organiser reserves itself the right not to conduct the draw and display the winners on Saturdays and Sundays and during public holidays.

Each customer with a digital or physical Kaufland Card account can win one prize only in one stage of the Advertising Lottery.

Each customer with a digital or physical Kaufland Card account can win in several different stages of the Advertising Lottery, with no limit.

6. Advertising Lottery Prizes

6.1. The following prizes will be awarded in each stage of this Advertising Lottery, as shown in the table below:


Nr crt./ Crt. no.

Premiul acordat

și descrierea acestuia/

 Prize

and its description

Număr premii/

etapa/

Number of prizes / stage

Valoare premiilor

(în lei, TVA inclusă)/etapa/ Value of prizes

(in RON, VAT included) / stage

1.

 

 

Vouchere de reducere la coșul de cumpărături, alocate în contul Kaufland Card al clientului câștigător, în valoare de 500 lei, TVA inclusă, valabile 30 de zile. Este necesară activarea lor în aplicație sau pe pentrumine.kaufland.ro și pot fi utilizate o singură dată./ Discount vouchers for the shopping basket, allocated to the Kaufland Card account of the winning customer, worth RON 500, VAT included, valid for 30 days. They must be activated in the app or on pentrumine.kaufland.ro and can be used once only.

 

1.000/

1,000

 

 

 

 

1.000 x 500 = 500.000/

1,000 x 500 = 500,000

 

 

Valoarea totală a premiilor este de 2.500.000 lei (1.000 premii/etapă x 5 etape, 500 lei/premiu), TVA inclusă.

7. Publicarea, anunțarea și validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor și validarea câștigătorilor

Numerele de card Kaufland Card digital sau fizic ale câștigătorilor desemnați prin tragerea la sorți se vor valida ținând cont de prevederile prezentului Regulament și vor fi publicate primele 12 cifre ale acestora pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro/craciunfaragriji), împreună cu numele reale ale câștigătorilor, înscrise în contul Kaufland Card la înregistrare sau corectate de utilizatori ulterior în contul Kaufland Card din aplicația mobilă.

Lista numelor și a primelor 12 cifre aferente numerelor de card Kaufland Card ale câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro/craciunfaragriji, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, după extragerea realizată. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maxim 30 de zile de la data încheierii loteriei publicitare.

Câștigătorii premiilor vor fi informați prin alocarea premiilor în secțiunea ”Pentru mine – promo personalizate” din Kaufland Card în termen de maxim 5 zile de la finalizarea etapei, de regulă în ziua extragerii și:

- printr-o notificare de tip push în aplicația Kaufland în cazul câștigătorilor utilizatori de Kaufland Card digital, dacă aceștia au opțiunea de a primi astfel de notificări activă.

- printr-un SMS în cazul câștigătorilor utilizatori de Kaufland Card fizic, dacă aceștia au opțiunea de a primi SMS-uri activă.

- prin e-mail în cazul câștigătorilor utilizatori de Kaufland Card digital sau fizic, dacă aceștia au opțiunea de a primi e-mail-uri activă.

Acordarea premiilor

Premiile în vouchere de reducere Kaufland Card se alocă în termen de maxim 5 zile de la finalizarea etapei. Valoarea și valabilitatea voucherelor și mecanismul detaliat al reducerilor vor fi înscrise pe acestea, în cadrul descrierii.

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, sau din oricare alt motiv (de exemplu câștigătorul și-a șters contul Kaufland Card pe durata prezentei loterii), Organizatorul își rezervă dreptul de a-l anula. 

Câștigătorii premiilor oferite nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane.

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care premiile nu au fost utilizate de câștigători în perioada de valabilitate a lor, orice solicitare de retransmitere ulterioară a premiilor nefiind luată în considerare.

Premiile se alocă în contul Kaufland Card aferent numărului de Kaufland Card afișat în lista de câștigători. Dacă un client câștigător deține mai multe conturi Kaufland Card, responsabilitatea de a se conecta în cel corect pentru a revendica premiul îi revine acestuia în totalitate, de asemenea și cea de a scana codul QR aferent codului corect la casa de marcat pentru a revendica premiul.

Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare sunt doar cu titlu de prezentare.

8. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, atunci când este cazul, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile. 

     9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță şi confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

9.1 Participarea la loteria publicitară

Datele colectate: Numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, numele și prenumele participantului, data și ora achiziției care depășește 200 de lei.

Scopurile procesării: participarea la loteria publicitară, validarea și afișarea câștigătorilor. 

Prin folosirea Kaufland Card la fiecare achiziție și îndeplinirea condițiilor de participare la loteria publicitară, participanții înțeleg ca sunt înscriși automat la  loterie, datele acestora fiind folosite in scopul gestionării acestei loterii, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art. 6 alin 1 lit. b), reprezentând contractul dintre utilizatori și Kaufland, prin aderarea la Termenii și condițiile Kaufland Card. 

În platforma electronică pentru extragerea câștigătorilor vor fi introduse numerele Kaufland Card aferente fiecărui participant, fără alte date cu caracter personal.

9.2 Intrarea în posesia premiilor loteriei publicitare

Datele colectate: numele, prenumele, numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, numărul de telefon, adresa de e-mail, acestea două din urmă doar în situația în care titularul de Kaufland Card are activă opțiunea de a fi contactat prin aceste două canale.

Scopurile colectării: acordarea premiilor.

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit.b) GDPR în vederea transmiterii premiilor câștigate.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate pentru o perioadă de 13 luni în cadrul loteriei publicitare. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor de Kaufland Card în general se stochează conform prevederilor politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de utilizare Kaufland Card în vigoare.

9.3. Publicarea listei câștigătorilor

Datele prelucrate: nume, prenume, premiul câștigat în cadrul loteriei publicitare, etapa în care s-au câștigat premiile și număr Kaufland Card - primele 12 cifre din numărul Kaufland Card.

Scop: îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina Kaufland de dispozițiile OG nr.99/2000 și asigurarea unei modalități de diferențiere între câștigătorii cu același nume.

Temeiul legal al prelucrării îl constituie, art. 6 alin 1 lit. c) din Regulamentul General privind Protecția  Datelor (RGPD), respectiv obligația legală prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000, precum și interesul legitim al operatorului – art. 6 alin. (1) lit. f din RGPD -  interesul legitim este acela de a asigura transparența în rândul participanților cu privire la procesul de extragere și o modalitate de diferențiere între persoanele cu același nume precum și pentru a face dovada respectării condiției din prezentul Regulament cu privire la posibilitatea de a câștiga un singur premiu/etapă.

Datele vor rămâne publice pe website-ul www.kaufland.ro pentru o durată de maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

9.4 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 10 de mai jos, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanţii în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul paginii de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanţii, în calitate de clienţi, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

9.5 Drepturile participanților

În temeiul dispozițiilor GDPR (art. 15) aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Termenul de răspuns la o astfel de solicitare este de 30 de zile.

Vă puteți exercita următoarele drepturi:

• Retragere a consimțământului, cu efect pentru viitor si doar atunci cand prelucrarea s-a întemeiat pe consimțământul dumneavoastră;

• De rectificare a datelor inexacte;

• De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopului preconizat al prelucrării, în condițiile legii;

• De opoziție în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Kaufland sau comunicările de marketing;

• De portabilitate și de restricționare a prelucrării.

9.6. Participanții își pot exercita drepturile menționate la art. 9.5. prin

trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții au dreptul să depună o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: https://www.dataprotection.ro si de a se adresa instantelor judecatoresti competente.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html. 

10. Reclamații și litigii

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei

se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie,

se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la loteria publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite. 

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite. 

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.   

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. 

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12. Întreruperea sau încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea loteriei publicitare, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau site-ul societății Kaufland Romania/ aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfășurarea loteriilor publicitare de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Loteria Publicitară mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor art. 1 de mai sus.

Întreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru loteria publicitară. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitară poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea loteriei publicitare să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la loteria publicitară, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câștigătoare;

b. tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. 

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitară, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare ”Cu Kaufland Card trăiești Crăciunul fără grija prețurilor” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro/craciunfaragriji. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitară, a modului de desfășurare a acestuia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator pe website-ul companiei.

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.

The total value of the prizes is RON 2,500,000 (1,000 prizes/stage x 5 stages, RON 500/prize), VAT included.

7. Publication, Announcement and Validation of Winners. Awarding of Prizes

7.1. Publication on the Website, Announcement of Winners and Validation of Winners

The digital or physical Kaufland Card numbers of the winners designated by the draw will be validated according to the provisions of these Rules and their first 12 digits will be published on the Organiser's website (www.kaufland.ro/craciunfaragriji), together with the real names of the winners, entered in the Kaufland Card account at registration or corrected by users later in the Kaufland Card account in the mobile application.

The list of names and the first 12 digits of the winners' Kaufland Card numbers will be published on the Organiser's website, www.kaufland.ro/craciunfaragriji, within maximum 3 business days after the draw has been performed. The Organiser itself reserves the right not to display the winners on Saturdays, Sundays and public holidays. The list of winners will be deleted from the Organiser's website no later than 30 days after the end of the Advertising Lottery.

Prize winners will be notified by the prize allocation in the "For me - personalised promo" section of the Kaufland Card within maximum 5 days after the end of the stage, usually on the day of the draw:

- by a push notification in the Kaufland app for winners who are Kaufland Digital Card users, if they activated the option to receive such notifications. 

- by SMS for winners who are Kaufland Card physical users, if they activated the option to receive SMS. 

- by e-mail for winners who are Kaufland Card digital or physical users, if they activated the option to receive e-mails.

Awarding of Prizes

Prizes in Kaufland Card discount vouchers will be awarded within maximum 5 days after the end of the stage. The value and validity of the vouchers and the detailed discount mechanism will be indicated on them in the description.

If any of the prizes could not be awarded to the winning participant due to the failure to meet any of the conditions mentioned in these Rules, or due to any other reason (e.g. the winner has deleted his/her Kaufland Card account during this Lottery), the Organiser reserves the right to cancel it. 

Winners of the prizes offered are not entitled to receive the cash value of the prizes or to request a change in the characteristics of the prizes. Prizes are not transferable to another person.

The Organiser accepts no liability in the event that prizes are not used by the winners during their validity term, and any request for subsequent retransmission of prizes will not be considered.

Prizes will be awarded to the Kaufland Card account corresponding to the Kaufland Card number shown in the list of winners. If a winning customer has more than one Kaufland Card account, it is their full responsibility to log in to the correct one to claim the prize, as well as to scan the QR code for the correct code at the cash register to claim the prize.

The images of the awards used on the promotional materials are for presentation purposes only.

8. Fees and Taxes

The Organiser undertakes to calculate, withhold and remit the tax due on the income obtained by the winners in accordance with Law no. 227/2015 on the Tax Code, where applicable, any other obligations of a fiscal or any other nature in connection therewith being the sole responsibility of the winner.

Prizes of up to RON 600 are not taxable. 

     9. Processing of Personal Data

General Termf for the Processing Personal Data

Kaufland will securely and confidentially process the personal data collected and will not disclose this data to other operators. Due to the nature of the IT structure, personal data will also be stored in Germany. 

9.1 Participation in the Advertising Lottery

Data collected: digital or physical Kaufland Card number, surname and forename of the participant, date and time of purchase exceeding RON 200.

Processing purposes: participation in the Advertising Lottery, validation and display of winners. 

By using the Kaufland Card with each purchase and fulfilling the conditions for participation in the Advertising Lottery, participants understand that they are automatically entered into the Lottery, their data being used for the purpose of administering this Lottery in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), Article 6(1)(b), representing the contract between users and Kaufland, by adhering to the Kaufland Card Terms and Conditions. 

Each participant's Kaufland Card numbers will be entered into the electronic platform for the winners' draw, without any other personal data.

9.2 Receipt of the Advertising Lottery Prizes

Data collected: surname, forename, digital or physical Kaufland Card number, telephone number, e-mail address, the latter two only if the Kaufland Card holder has the option to be contacted by these two channels.

The purpose of the collection: to award prizes.

In order to be able to collect the prizes of this Advertising Lottery, Kaufland processes the personal data of the participants in accordance with Article 6(1)(b) GDPR in order to forward the won prizes.

Winners' personal data will be stored for a period of 13 months in the Advertising Lottery. Personal data of Kaufland Card users in general is stored in accordance with the provisions of the privacy policy and the applicable Kaufland Card terms and conditions of use. 

9.3. Publication of the List of Winners

Processed data: surname, forename, prize won in the Advertising Lottery, stage in which the prizes were won and Kaufland Card number - the first 12 digits of the Kaufland Card number.

Purpose: to fulfil the legal obligations laid down for Kaufland by the provisions of Government Ordinance no. 99/2000 and to ensure a way of differentiating between winners with the same names.

The legal basis for the processing is Article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (GDPR), i.e. the legal obligation laid down in Article 42(2) of the Government Ordinance no. 99/2000, as well as the legitimate interest of the controller - Art. 6(1)(f) of the GDPR - the legitimate interest is to ensure transparency among participants regarding the drawing process and a way to differentiate between persons with the same names as well as to prove compliance with the condition in this Regulation regarding the possibility of winning only one prize/stage.

The data will remain public on the website www.kaufland.ro for maximum 30 days as of the closing date of the competition. 

9.4 Appeals and Complaints

Data collected: surname, forename, telephone number, e-mail address and other data that may appear in the e-mail sent to the address indicated at point 10 below, which Kaufland does not expressly request.

In order to be able to deal with disputes and complaints, Kaufland processes the personal data of participants in its legitimate interest in accordance with Article 6(1)(f) GDPR. Kaufland's legitimate interest arises from the desire to serve the interests and respond to the requests of participants.

All personal data provided by participants in the applications (suggestions, comments or criticism), via the website or by e-mail, are deleted by Kaufland at the latest 90 days after the final response has been provided or are securely anonymised. The 90-day retention is explained by the fact that it may rarely happen that participants, as customers, contact Kaufland again about a response on the same matter, and Kaufland needs to be able to consult previous correspondence. Experience has shown that, as a rule, after 90 days, there are no more questions about Kaufland's replies.

9.5 Rights of Participants

Under the provisions of the GDPR (Article 15) you have the right to request a copy of the personal data we process about you. The deadline for replying to such a request is 30 days.

You can exercise the following rights:

• To withdraw the consent, with effect for the future and only when the processing was based on your consent;

• To rectify inaccurate data;

• To erase the data if the processing is no longer necessary for the intended purpose of the processing, in accordance with the law;

• To object to processing based on Kaufland's legitimate interest or marketing communications;

• Portability and restriction of processing.

9.6. Participants may exercise the rights provided in art. 9.5.

by sending an e-mail to: protectiadatelor@kaufland.ro or a written request to: Kaufland Romania SCS, 120-144 Barbu Văcărescu str., district 2, Bucharest, to the attention of the Data Protection Department.

Participants also have the right to lodge a complaint with ANSPDCP by accessing the website: https://www.dataprotection.ro and to apply to the competent courts of law.

More details about the Privacy Policy and the rights of participants can be found at https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html. 

10. Complaints and Disputes

10.1. Any complaint related to the running of the Campaign

must be made in writing within 5 business days as of the date on which the event inflicting damage was known or should have been known, on the website www.kaufland.ro, Contact section, General Complaint; or on 0800.080.888 (free of charge on the Vodafone, Orange, Telekom, UPC Romania and RCS&RDS networks and open from Monday to Friday from 08:00-20:00 and on Saturday from 08:00-17:00, except on public holidays) with the following contact details: full surname and forenames, full address, e-mail address, telephone number. The complaint will be examined by a committee appointed by the Organiser within 48 hours of registration, or within 72 hours in the case of complaints received on Saturdays or Sundays, which are not business days. Replies to complaints submitted in accordance with the procedure shall be provided in writing by e-mail or telephone within maximum 30 calendar days.

10.2. Any disputes arising between the Organiser and the Participants in this Campaign

shall be amicably settled or, if this is not possible, by the competent courts at the Organiser's headquarters.

11. Responsibility of the Organiser 

The Organiser assumes no responsibility for any event that makes it impossible for interested persons to participate in the publicity Lottery or that affects the proper conduct of the activities described in these Rules, due to restrictions or other limitations specific to the services offered. 

The Organiser's liability is strictly limited to the awarding of the established prizes. 

The Organiser accepts no liability for any accident suffered by the winner or for any other damage incurred in connection with the prize offered.   

The ownership of the prize belongs exclusively to the winner, who meets the conditions imposed by the Rules. The Organiser accepts no liability for any disputes relating to the ownership of the prize. 

The Organiser accepts no liability for the failure of landline and/or mobile telephone networks or Internet networks. 

Participants who have lost their status as potential winners or winners are not entitled to claim any of the prizes by any other means. The Organiser's liability is also limited by the cases mentioned in Article 5 of these Rules.

12. Interruption or Termination of the Advertising Lottery

The Organiser may interrupt the running of the Advertising Lottery before the expiry of the time limit for the running of the Lottery in the following circumstances:

- technical problems occurred that could not be resolved in time so as not to jeopardize the conduct of the Advertising Lottery, one day of the Advertising Lottery could not be carried out or the website of Kaufland Romania / the mobile application Kaufland - Offers and News did not function properly, due to reasons beyond the control of the Organiser.

- the entry into force, within the period of the Advertising Lottery, of a law prohibiting the conduct of advertising lotteries of the kind conducted by the Organiser or establishing professional or financial penalties for the Organiser of the Advertising Lottery.

The Advertising Lottery may be terminated before the end of the established period or suspended at any time at the discretion of the Organiser, provided that the Organiser gives prior notice of such termination and in accordance with the provisions of Article 1 above.

Interruption of the Advertising Lottery may be temporary or permanent, depending on the reasons mentioned above. Any interruption of the Advertising Lottery will be announced by the Organiser, together with the reason for the interruption, by the same means of publicity used for the Advertising Lottery. If this is not technically possible, advertising may be carried out in the Kaufland newspaper/on the Kaufland website.

This Advertising Lottery may be terminated before the established deadline in case of an event constituting force majeure*, by decision of the Organiser or in case of an amendment in the legislative framework such that the organisation and running of the Advertising Lottery requires an increase in the budget allocated to this project.

* Force Majeure, agreed as the unforeseeable and unremovable event, occurring after the entry into force of these Rules and which prevents the parties from fulfilling their contractual obligations, shall exempt the party invoking it from liability. 

In the interest of these Rules, the following events also constitute Force Majeure:

a. the breakdown of the computer system storing the data of the participants in the Advertising Lottery, making it impossible to identify the participants or winners;

b. attempts to defraud the Advertising Lottery’s mechanism by electronic or other means.

The above list is not exhaustive and is used for illustrative purposes only. If a force majeure situation, including the impossibility of the Organiser for reasons beyond its control, fully or partially prevents or delays the execution of the Rules and the continuation of the Advertising Lottery, the Organiser shall be released from liability for the fulfilment of its obligations for the period during which such fulfilment is impossible or delayed. If the Organiser invokes force majeure, it is bound to notify the participants of the Advertising Lottery of its existence within 5 (five) business days as of the occurrence of the force majeure event. 

13. Advertising Lottery Rules

By participating in this Advertising Lottery, participants agree to abide by and comply with all provisions, terms and conditions of these Rules.

The official rules of the "With Kaufland Card You Experience Christmas without Worrying about Prices" Advertising Lottery are available free of charge at www.kaufland.ro/craciunfaragriji. Any changes to the rules of participation in the Advertising Lottery, the way in which it is carried out and its validity period will be publicly announced by the Organiser on the company's website.  

This Regulation has been drafted by the notary's office, in compliance with the provisions of Government Ordinance no. 99/2000 on the marketing of products and services on the market, republished, with subsequent amendments and additions, today, the date of authentication, in an original copy which remains in the notary's office archive and 3 (three) duplicates, of which one will remain in the notary's office archive and two copies have been issued to the party.