Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul campaniei publicitare „Oricine poate câștiga o vacanță în Maldive”

1.      Organizatorul

Organizatorul campaniei publicitare „Oricine poate câștiga o vacanță în Maldive” este Kaufland România Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Campania publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro/inghetata.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea campaniei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro/inghetata. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro/inghetata. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

  1. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.      Locul de desfăşurare şi durata campaniei publicitare

Campania publicitară se desfășoară în perioada 17.06.2024, ora 00:00:00 – 04.08.2024, ora 23:59:59, în magazinele Kaufland România.

4.      Dreptul de participare

La această campanie publicitară pot participa toți utilizatorii programului de loialitate Kaufland Card, care au 18 ani împliniți, persoane fizice, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România, care îndeplinesc  condițiile de participare ce vor fi detaliate mai jos.

La această campanie publicitară pot participa angajații Kaufland, inclusiv rudele de gradul I ale acestora, soții/soțiile acestora, însă doar pentru premiile II și III. În momentul validării premiului I aceștia vor fi excluși. Excluderea se va face după verificarea informațiilor de pe cartea de identitate (nume, prenume, CNP) care vor fi trimise de către câștigător pe e-mail. Adresa de e-mail unde câștigătorul va putea trimite aceste date va fi transmisă în momentul în care câștigătorul va fi contactat de către echipa Kaufland pentru înștiințarea acestuia.

La această campanie publicitară nu pot participa utilizatorii programului de loialitate Kaufland Card cu mai mult de 3 bonuri de cumpărături efectuate cu Kaufland Card într-o singură zi în perioada de desfășurare a campaniei.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul acestei campanii. Participanții pot lua parte doar în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la această campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5.      Mecanismul campaniei

5.1. Înscrierea

Pentru a se înscrie în campanie, participantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții de participare, înscrierea utilizatorilor de Kaufland Card fiind făcută automat dacă se îndeplinesc criteriile:

a.      Să fie înscris în programul de loialitate Kaufland Card prin aderarea la regulamentul Kaufland Card și să dețină un cont digital sau fizic Kaufland Card.

b.     Să aibă completate în profilul Kaufland Card numele și prenumele real, pentru validarea premiului.

c.      Să fi cumpărat cu Kaufland Card digital sau fizic cel puțin o înghețată pe un bon fiscal efectuat în perioada de valabilitate a loteriei publicitare.

d.     Să fi efectuat cel mult 3 cumpărături cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat pe zi în perioada 17.06-04.08.2024. Clienții care vor avea mai mult de 3 cumpărături pe zi cu scanarea Kauflandard la casa de marcat vor fi eliminați din campanie. Această limitare se aplică și în cazul utilizatorilor care dețin atât un card fizic cât și unul digital: vor fi eliminați din campanie și dacă le folosesc pe ambele în aceeași zi.

5.2.  Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

- Deține un cont Kaufland Card digital sau fizic și a aderat la Condițiile de utilizare a programului de loialitate  Kaufland Card.

- Numele și prenumele înscris în contul Kaufland Card sunt corecte, complete și reale.

      - A cumpărat în perioada campaniei publicitare, conform celor descrise anterior la art. 5.1. lit. c și a avut cel mult 3 cumpărături pe zi cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat conform art. 5.1. lit. d.

5.3.  Extragerea câștigătorilor

Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza numărului de card Kaufland Card, înscris pe cardul digital sau fizic.

Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate, nefiind nevoie de rezerve. Va fi un număr de 121 de premii.

Va avea loc o singură extragere în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la încheierea campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

Fiecare client care deține un cont digital sau fizic Kaufland Card poate câștiga un singur premiu în cadrul campaniei publicitare.

6.      Premiile campaniei

6.1. În cadrul acestei campanii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Nr crt.

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare premiilor

(în lei, cu TVA inclusă)

1

Premiul I: excursie pentru 2 persoane în Maldive

1

47.600

 

Premiul II: minifrigider Kaufland Card

20

1.060

 

Premiul III: cupon reducere 300 lei la un coș de cumpărături cu Kaufland Card valabil 2 săptămâni de la data acordării.

100

300

 

Valoarea totală maximă a premiilor este de 98.800 lei cu TVA inclusă

  1. Publicarea, anunțarea și validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor

7.1.  Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor și validarea câștigătorilor

Numerele de card Kaufland Card digital sau fizic ale câștigătorilor desemnați prin tragerea la sorți se vor valida ținând cont de prevederile prezentului Regulament și vor fi publicate primele 14 cifre ale acestora pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro/inghetata), împreună cu numele reale ale câștigătorilor, înscrise în contul Kaufland Card la înregistrare sau corectate de utilizatori ulterior în contul Kaufland Card din aplicația mobilă.

Lista numelor și a primelor 14 cifre aferente numerelor de card Kaufland Card ale câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro/inghetata, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, după extragerea realizată. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii campaniei.

Câștigătorii premiilor I și II vor fi contactați prin e-mail/SMS pentru a fi informați cu privire la statutul de câștigător și la pașii de urmat pentru a intra în posesia premiului.

Câștigătorii voucherelor vor fi informați prin alocarea premiilor în secțiunea ”Cupoane pentru mine – vouchere de reducere și promo personalizate” din Kaufland Card până cel târziu la data de 30.08.2024 și:

- printr-o notificare de tip push în aplicația Kaufland în cazul câștigătorilor utilizatori de Kaufland Card digital, dacă aceștia au opțiunea de a primi astfel de notificări activă.

- printr-un SMS în cazul câștigătorilor utilizatori de Kaufland Card fizic, dacă aceștia au numărul de telefon mobil înscris în Kaufland Card.

- prin e-mail în cazul câștigătorilor utilizatori de Kaufland Card digital sau fizic, dacă aceștia au e-mail-ul înscris în Kaufland card.

Acordarea premiilor

Premiile în cupoane de reducere Kaufland Card se alocă până cel târziu la data de 30.08.2024. Valoarea și valabilitatea cupoanelor și mecanismul detaliat al reducerilor vor fi înscrise pe acestea, în cadrul descrierii.

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, sau din oricare alt motiv (de exemplu câștigătorul și-a șters contul Kaufland Card pe durata prezentei campanii) Organizatorul își rezervă dreptul de a-l anula.

Câștigătorii premiilor oferite nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane.

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care premiile nu au fost utilizate de câștigători în perioada de valabilitate a lor, orice solicitare de retransmitere ulterioară a premiilor nefiind luată în considerare.

Premiul I se acordă prin intermediul agentiei de turism Masiro Travel S.R.L, sub forma unui bon cadou trimis pe adresa de e-mail furnizată de câștigător până cel târziu la data de 30.08.2024. Voucherul va fi valabil din data la care a fost trimis pe adresa de e-mail câștigătorului. Câștigătorul are dreptul să beneficieze de transport, masă și cazare atât individual, cât și însoțit de cel mult încă o persoană. Variantele de masă, cazare și transport vor fi alese exclusiv din oferta agenției de turism Masiro Travel S.R.L.

În situația în care suma de 47.600 lei (patruzeci și șapte de mii șase sute lei), cu TVA inclus, acopera doar parțial cheltuielile (transport tur-retur, cazare și masă),  câștigătorul are obligația de a suporta diferența de preț. Se vor acorda doar serviciile menționate mai sus, în limita sumei de 47.600 lei (patruzeci și șapte de mii șase sute lei) cu TVA inclusă, pentru orice alte servicii castigatorul și însoțitorul (însoțitorii) vor suporta cheltuielile aferente. Excursia poate fi efectuată până cel târziu la 30 august 2025.

Premiul II se acordă până cel târziu la data de 15.09.2024 și va fi trimis prin curier la adresa furnizată de câștigător. La momentul înmânării premiului, câștigătorul va primi de la curier un proces verbal pe care va trebui să îl semneze pe loc și să îl înmâneze aceluiși curier.

Premiile se alocă în contul Kaufland Card aferent numărului de Kaufland Card afișat în lista de câștigători. Dacă un client câștigător deține mai multe conturi Kaufland Card, responsabilitatea de a se conecta în cel corect pentru a revendica premiul îi revine acestuia în totalitate, de asemenea și cea de a scana codul QR aferent codului corect la casa de marcat pentru a revendica premiul.

Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare sunt doar cu titlu de prezentare.

8.      Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, atunci când este cazul, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile. Premiile în valoare de cel puțin 600 de lei se impozitează întotdeauna, prin reținere la sursă de către Oganizator.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță şi confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

9.1 Participarea la campanie

Datele colectate: Numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, numele și prenumele participantului.

Scopurile procesării: participarea la campania publicitară, validarea și afișarea câștigătorilor.

Prin folosirea Kaufland Card la fiecare achiziție și îndeplinirea condițiilor de participare în campania publicitară, participanții înțeleg ca sunt înscriși automat în aceasta, datele acestora fiind folosite in scopul gestionării acestei campanii, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art. 6, alin 1 lit. b), reprezentând contractul dintre utilizatori și Kaufland, prin aderarea la Termenii și condițiile Kaufland Card. Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la campanie se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii campaniei.

În platforma electronică pentru extragerea câștigătorilor vor fi introduse numerele Kaufland Card aferente fiecărui participant, fără alte date cu caracter personal.

9.2 Intrarea în posesia premiilor

a) sub formă de cupoane de reducere

Datele colectate: numele, prenumele, numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, numărul de telefon, adresa de e-mail,în funcție de informațiile introduse în contul Kaufland card.

Scopurile colectării: acordarea voucherelor.

Pentru a putea intra în posesia voucherelor, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR în vederea transmiterii voucherelor câștigate.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate pentru o perioadă de 13 luni în cadrul campaniei publicitare. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor de Kaufland Card în general se stochează conform prevederilor politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de utilizare Kaufland Card în vigoare.

b) Minifrigider

Datele colectate: numele, prenumele, numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, numărul de telefon, adresa de e-mail, în funcție de informațiile introduse în contul Kaufland, precum și adresa fizică furnizată pentru livrarea premiului și CNP (deoarece valoarea premiilor depășește suma de 600 de lei).

Scopurile colectării: acordarea premiului.

Pentru a putea intra în posesia minifrigiderelor, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR în vederea transmiterii minifrigiderelor câștigate. În cazul premiilor a căror valoare depășește 600 lei, Kaufland colectează și CNP-ul în vederea îndeplinirii obligațiilor legale conforme cu legislația fiscală, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) RGPD si vor fi păstrate pe o perioada de 7 ani de la data acordării premiilor, astfel cum prevede legislația fiscală.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor de Kaufland Card în general se stochează conform prevederilor politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de utilizare Kaufland Card în vigoare.

c) excursie pentru 2 persoane în Maldive

Datele colectate: numele, prenumele, numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, numărul de telefon, adresa de e-mail, în funcție de informațiile introduse în contul Kaufland și CNP (deoarece valoarea premiilor depășește suma de 600 de lei).

Scopurile colectării: acordarea premiului.

Pentru a putea intra în posesia excursiei, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR în vederea acordării premiului câștigat și a transmiterii către partener a adresei de mail a câștigătorului. În cazul premiilor a căror valoare depășește 600 lei, Kaufland colectează și CNP-ul în vederea îndeplinirii obligațiilor legale conforme cu legislația fiscală, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) RGPD si vor fi păstrate pe o perioada de 7 ani de la data acordării premiilor, astfel cum prevede legislația fiscală.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor de Kaufland Card în general se stochează conform prevederilor politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de utilizare Kaufland Card în vigoare.

Adresa de mail a câștigătorului, împreună cu numele și prenumele acestuia vor fi transmise către Masiro Travel SRL în vederea intrării în posesia Voucherului, restul informațiilor referitoare la datele și condițiile vacanței fiind transmise de câștigător direct către Masiro Travel SRL și fiind prelucrate de acesta din urmă, în calitatea sa de Operator de date cu caracter personal

9.3 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 10 de mai jos, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanţii în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul paginii de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanţii, în calitate de clienţi, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

9.4 Drepturile participanților

În temeiul dispozițiilor GDPR (art. 15) aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Termenul de răspuns la o astfel de solicitare este de 30 de zile.

Vă puteți exercita următoarele drepturi:

• De acces și de obținere a unei copii a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;

• Retragere a consimțământului, cu efect pentru viitor si doar atunci cand prelucrarea s-a întemeiat pe consimțăamântul dumneavoastră;

• De rectificare a datelor inexacte;

• De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopului preconizat al prelucrării, în condițiile legii;

• De opoziție în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Kaufland sau comunicările de marketing;

• De portabilitate și de restricționare a prelucrării.

9.5. Participanții își pot exercita drepturile menționate la art. 9.4. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții au dreptul să depună o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: https://www.dataprotection.ro si de a se adresa instantelor judecatoresti competente.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.

10.    Reclamații și litigii

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

11.  Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la campania publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea voucherelor stabilite.

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu voucherul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra voucherului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra voucherului acordat.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre vouchere. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12.  Întreruperea sau încetarea campaniei publicitare

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea campaniei publicitare, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea campaniei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul campaniei publicitare sau site-ul societății Kaufland Romania/ aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a campaniei publicitare, a unei legi care interzice desfășurarea campaniilor publicitare de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul acesteia.

Campania publicitară mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus.

Întreruperea derulării campaniei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a campaniei publicitare va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru comunicarea ei inițială. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta campanie publicitară poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei publicitare să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente:

a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la campania publicitară, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câștigătoare;

b.   tentative de fraudă ale mecanismului campaniei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților campaniei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

  1. Regulamentul campaniei publicitare

Prin participarea la aceasta campanie publicitară, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al campaniei publicitare ”Oricine poate câștiga o vacanță în Maldive” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro/inghetata. Orice modificare a regulilor de participare la campania publicitară, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator pe website-ul companiei. 

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.