Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul campaniei publicitare „Doza de energie cu Kaufland Card la Râșnov”

1. Organizatorul

Organizatorul campaniei publicitare Doza de energie cu Kaufland Card la Râșnov” este Kaufland România Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, „Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Campania publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul kaufland.ro/rasnov.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea campaniei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe kaufland.ro/rasnov. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul kaufland.ro/rasnov

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta campanie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata campaniei publicitare

Campania publicitară se desfășoară în două etape:

În perioada 24.02.2024, ora 08:00:00 – 25.02.2024, ora 21:59:59 și

În perioada 09.03.2024, ora 08:00:00 – 10.03.2024, ora 21:59:59

În magazinul Kaufland Râșnov, Șoseaua Branului, nr.99, 505400 Râșnov.

4. Dreptul de participare

La această campanie publicitară pot participa toți utilizatorii programului de loialitate Kaufland Card, persoane fizice, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România, care îndeplinesc condițiile de participare ce vor fi detaliate mai jos. 

La această campanie publicitară nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora, și nici soții/soțiile acestora.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul campaniei publicitare. Participanții pot lua parte la campanie doar în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la această campanie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

5. Mecanismul campaniei publicitare 

5.1 Înscrierea la campania publicitară

Pentru a se înscrie în concurs, participantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții de participare:

Să fie înscris în programul de loialitate Kaufland Card prin aderarea la regulamentul Kaufland Card și să dețină un card digital sau fizic Kaufland Card.

Să efectueze cumpărături cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat în perioada campaniei

Să se prezinte la biroul dedicat pentru înmânarea premiului.

5.2 Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

- Deține un cont Kaufland Card digital sau fizic și a aderat la Condițiile de utilizare a programului de loialitate  Kaufland Card. 

      - A efectuat cumpărături în magazinul Kaufland Râșnov conform grilei de acordare premii și poate să demonstreze efectuarea lui cu ajutorul bonului fiscal fizic sau digital din secțiunea ”Cumpărăturile mele” din Kaufland Card digital. Bonurile fiscale prezentate trebuie să fie efectuate în perioada campaniei.

Fiecare client care deține un cont digital sau fizic Kaufland Card poate câștiga un singur premiu în cadrul campaniei publicitare.

6. Premiile campaniei publicitare

6.1. În cadrul acestei campanii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Nr crt.

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Valoarea totală a premiilor diferă în funcție de numărul de participanți.

 

1.

 

 

Doză energizant Crazy Wolf – la un bon fiscal de min.50 lei

2 x Doză energizant Crazy Wolf – la un bon fiscal între 50-99 lei

3 x Doză energizant Crazy Wolf – la un bon fiscal de min.100 lei

7. Acordarea premiilor

Premiile se acordă pe loc în magazinul Kaufland Râșnov la biroul semnalizat, în urma prezentării bonului la care s-a scanat Kaufland Card. 

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, sau din oricare alt motiv (de exemplu câștigătorul și-a șters contul Kaufland Card pe durata prezentei campanii), etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a-l anula. 

Caștigătorii premiilor oferite nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane.

8. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, atunci când este cazul, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile. 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță şi confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

9.1 Participarea la campania publicitară

Datele colectate: Numărul de card Kaufland Card digital sau fizic, bonul fiscal efectuat cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat în magazinul Kaufland Râșnov.

Scopurile procesării: participarea la campania publicitară, validarea participanților. 

Prin înscrierea în campania publicitară și îndeplinirea condițiilor de participare la campania publicitară, participanții înțeleg că datele lor vor fi folosite în scopul gestionării acestei campanii, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art. 6 alin 1 lit. b), reprezentând contractul dintre utilizatori și Kaufland, prin înscrierea și acceptarea dispozițiilor prezentului Regulament. 

Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la campanie se vor păstra pe o perioadă de maximum 90 de zile de la data încheierii campaniei, în scopul soluționării unor eventuale reclamații privind campania publicitară. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanţii, în calitate de clienţi, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări suplimentare pentru același subiect.

9.2 Intrarea în posesia premiilor campaniei publicitare

Datele colectate: numărul de card Kaufland Card digital sau fizic.

Scopurile colectării: acordarea premiilor.

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestei campanii publicitare, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit.b) GDPR în vederea transmiterii premiilor câștigate.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate pentru o perioadă de 90 zile în cadrul campaniei publicitare pentru soluționarea eventualelor reclamații. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor de Kaufland Card în general se stochează conform prevederilor politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de utilizare Kaufland Card în vigoare.

9.3 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 10 de mai jos, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanţii în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul paginii de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanţii, în calitate de clienţi, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

9.4 Drepturile participanților

În temeiul dispozițiilor GDPR (art. 15) aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește. Termenul de răspuns la o astfel de solicitare este de 30 de zile.

Vă puteți exercita următoarele drepturi:

• Retragere a consimțământului, cu efect pentru viitor si doar atunci cand prelucrarea s-a întemeiat pe consimțământul dumneavoastră;

• De rectificare a datelor inexacte;

• De ștergere a datelor, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopului preconizat al prelucrării, în condițiile legii;

• De opoziție în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Kaufland sau comunicările de marketing;

• De portabilitate și de restricționare a prelucrării.

9.5 Participanții își pot exercita drepturile menționate la art. 9.5. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții au dreptul să depună o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: https://www.dataprotection.ro si de a se adresa instantelor judecatoresti competente.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html. 

10. Reclamații și litigii

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la campania publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite. 

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite. 

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.   

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. 

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12. Întreruperea sau încetarea campaniei publicitare

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea campaniei publicitare, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea campaniei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul campaniei publicitare sau site-ul societății Kaufland Romania/ aplicația mobilă Kaufland – Oferte și noutăți nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a campaniei publicitare, a unei legi care interzice desfășurarea campaniilor publicitare de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul campaniei publicitare.

Campania Publicitară mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor art. 1 de mai sus.

Întreruperea derulării campaniei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a campaniei publicitare va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru campania publicitară. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta campanie publicitară poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea campaniei publicitare să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la campania publicitară, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câștigătoare;

b. tentative de fraudă ale mecanismului campaniei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților campaniei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. 

13. Regulamentul campaniei publicitare

Prin participarea la aceasta campanie publicitară, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al campaniei publicitare Doza de energie cu Kaufland Card la Râșnov” este disponibil în mod gratuit pe kaufland.ro/rasnov. Orice modificare a regulilor de participare la campania publicitară, a modului de desfășurare a acestuia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator pe website-ul companiei.