Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland "GiveAway Untold Takeover"

Regulamentul concursului Kaufland

“GiveAway Untold Takeover”

1.   Organizatorul

Organizatorul concursului “GiveAway Untold Takeovereste Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, inregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numarul 23293, (denumită în continuare „Kaufland Romania” şi/sau „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).

           Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/Facebook.

           Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.

 

2. Temeiul legal

            Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata Concursului

Concursul se desfăşoară în intervalul in perioada 26 – 30.12.2020 (13:00 - 21:00) si in data de 31.12.2020 (10:00 - 18:00) in magazinul Kaufland situate pe str. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti.

 

4. Dreptul de participare

            La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România.

La acest Concurs nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora, precum și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

             Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal de catre personalul magazinului.

 

 

5.  Mecanismul concursului

 

5.1. Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a.      Să achizitioneze unul dintre cele doua pachete Party Pack mixology Untold sau Neversea in valoare de 339,00 lei din magazinul Kaufland Barbu Vacarescu.

 

 

5.2. Desemnarea câștigătorilor

Se consideră câștigători  toti participantii care au îndeplinit condițiile de la punctul 4, respectiv au achizitionat unul dintre cele doua pachete Party Pack mixology Untold, în intervalul menţionat.

Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs.

 

6. Premiile concursului

              În cadrul acestui concurs se acordă urmatoarele premii:

Nr. Crt.

Premiul acordat si descrierea acestuia

Numar premii

Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

1.

O sapca branduita Untold sau o borseta branduita Untold

Cnf nr participanti

49,99 lei – Sapca

51,06 lei - Borseta

 

 

7.  Acordarea premiilor

 

Câştigătorii vor intra în posesia premiilor castigate in baza bonului de cumparaturi la punctul de revendicare premiu din Barbu Vacarescu in intervalul de timp: 26 – 30.12.2020 (13:00 - 21:00) si in data de 31.12.2020 (10:00 - 18:00).

            Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

Premiile nu sunt transmisibile.

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuielile efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

 

9. Confidenţialitatea datelor colectate

    Prin inscrierea la Concursul Kaufland, GiveAway Untold Takeoverparticipantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.

    Prin participarea la Concursul Kaufland, “GiveAway Untold Takeoverparticipantii isi exprima expres acordul ca datele lor personale sa fie colectate, stocate si  prelucrate de compania Kaufland Romania Societate în

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Kaufland Romania Societatea în Comandită, la sediul central in Str. Barbu Vacarescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si sa respecte  toate drepturile participantilor conferite de legea 677/2001 respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa va adresati cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la  adresa sus mentionata,  urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

In plus, prin participarea la concurs , participanţii au luat la cunoştinţă politica privind protectia datelor cu caracter personal accesibilă pe pagina de internet a Organizatorului la http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

Kaufland Romania Societate in Comandita este operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 23293.

 

 10. Contestaţii

Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 5 zile de la data tragerii la sorti a castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, număr de telefon). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

Transmiterea contestatiei reprezinta acordul expres al contestatarului de colectare si prelucrare a detelor sale cu caracter personal in scopul solutionarii contestatiei. Revocarea acordului are drept consecinta imposibilitatea solutionarii cererii sale.

 

11. Răspunderea Organizatorului

            Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

           Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                         

           Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

            Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

            Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

           Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

 

12. Întreruperea sau Încetarea Concursului

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului,  nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.

Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

            Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a.      avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b.     tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împierdică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13.    Regulamentul concursului

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al concursului Kaufland, GiveAway Untold Takeover

este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.

Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat, administrat de Facebook.

     Prezentul Regulament a fost redactat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, 23.12.2020.

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ