Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland ”Viața bună pe Tik Tok”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare ”Viața bună pe Tik Tok” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00). 

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe site-ul oficial al Kaufland România (www.kaufland.ro ) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe site-ul oficial www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul oficial www.kaufland.ro. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit. 

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfășoară în intervalul 02.04.2021, ora 12:00:00 – 04.05.2021, ora 23:59:00, pe pagina oficială de Tik-Tok a Kaufland România 👉https://www.tiktok.com/@kauflandromania 

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Tik Tok, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, adresa de corespondenta, numar de telefon).

La aceasta loterie publicitara nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor desemnate câștigătoare. 

5.  Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitara

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să deţină un profil public de Tik Tok;

b. Să posteze un clip care să conțină un element Kaufland, de exemplu un produs marcă proprie, sigla magazinului, logo-ul Kaufland etc.; 

c. Să publice clipul realizat pe pagina personala cu tag @KauflandRomania și #ViațaBună;

d. Să publice clipul TikTok în intervalul menționat la punctul 3 pe profilul personal de TikTok.

În cazul în care postările încărcate de către participanți nu respectă prevederile sus menționate, participanții nu vor fi luati in considerare pentru acordarea premiilor. 

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

- Deține un profil public de Tik Tok;

- A postat un clip care să includă un element Kaufland, de exemplu un produs marcă proprie, sigla magazinului, logo-ul Kaufland etc.; 

-  A postat un clip pe pagina personala cu tag @KauflandRomania și #ViațaBună;

- A publicat postarea în intervalul specificat la punctul 3 pe profilul personal de Tik Tok. 

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot publica maxim o postare pe parcursul loteriei publicitare.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in  cadrul loteriei publicitare. In cazul în care se observă tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Regulamentul loteriei publicitare si postările participanților ramân vizibile pentru toți vizitatorii paginii de Tik Tok  Kaufland Romania. Participanții au posibilitatea de a-și sterge postarea in cadrul loteriei publicitare, cu mentiunea ca în cazul in care stergerea postării are loc înainte de stabilirea câștigătorilor, nu vor participa la această loterie publicitară.

5.3. Alegerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți. Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică.  Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestei loterii publicitare. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Tik Tok (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de corespondenta) poate câştiga în cadrul prezentei loterii publicitare un singur premiu.

6. Premiile loteriei publicitare

Premiul acordat si descrierea acestuia

* Vouchere Viață Bună pentru cumpărături in Kaufland 

Numar premii

* 3 premii

Valoare premiu in lei (TVA inclusa)

* 500 lei 

Valoarea totală a premiilor este de  1.500 lei cu TVA inclusă.

 

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

Pentru desemnarea câștigătorilor, datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică. După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica numele câștigătorului pe pagina www.kaufland.ro/castigatori. 

După publicarea fiecarui castigator, Kaufland va trimite castigatorului ales un mesaj privat pe Tik Tok. Pentru validarea premiului, câștigătorul va transmite un răspuns la mesajul trimis de Kaufland cu datele personale (nume, prenume, adresa de email). Câștigătorii care prin setările de profil nu au activă la momentul desemarii opțiunea de a primi mesaje private, au obligația de a ne transmite ei prin mesaj privat datele personale (nume, prenume, adresa de email) pentru validarea acestora.

În cazul în care participantul câștigător nu oferă datele complete (nume, prenume, număr de telefon, adresa de email)  în termen de cel mult 5 zile de la data contactarii sau refuză din motive personale premiul, se consideră că nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. Premiile nereclamate nu se vor redistribui.

 7.2. Acordarea premiilor

Premiile se trimit în maximum 60 de zile de la validarea câștigătorului, printr-un email, la adresa menționată de către câștigător în momentul validării prin mesaj privat pe Tik Tok. 

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, câștigătorul nu comunica datele complete in termen de cel mult 5 zile de la data contactarii prin mesaj privat, nu poate fi găsit la adresa indicată, adresa de email comunicata este este incorectă și nu se poate afla adresa corectă, sau din oricare alt motiv, independent de voința Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a-l anula.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

Premiile nu sunt transmisibile.  

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile. 

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de către Câștigător după intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau împuterniciți. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania. 

      Procesam datele dumneavoastră cu caracter personal in următoarele situații si pentru următoarele scopuri:

a). Participarea la loteria publicitara

Datele colectate: TikTok ID

Scopurile procesării: participarea la loteria publicitară și afișarea câștigătorilor 

Prin înscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

 

b). Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare

Datele Colectate:  Nume si Prenume complet, adresa de email.

Scopurile colectării: înmânarea premiilor.

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile câștigate.

 

 

c). Contestații si Reclamații

Datele Colectate: Nume si Prenume, număr de telefon, adresa de corespondență, Tik Tok ID si alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile si reclamațiile, Kaufland procesează datele dumneavoastră cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

 

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul sa solicitați si sa primiți o confirmare a faptului că societatea Kaufland prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Aveți dreptul de a va opune prelucrării, caz în care va aducem la cunoștința ca ne puneți în imposibilitatea de a va declara câștigător, de a va înmâna premiile in cazul unui câștig sau de a va rezolva contestația sau reclamația făcută.

De asemenea aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Aveți dreptul de a va retrage consimțământul, caz în care nu mai puteți participa la aceasta loterie publicitara.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți să trimiteți unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, București, in atenția Departamentului de Protectie a Datelor.

Persoana responsabilă cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea aveti dreptul sa depuneți o plângere la ANSPDCP accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteți sa consultați Politica de Confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesând linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

10. Contestaţii

Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemulțumire cu privire la desfășurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data publicării  câștigătorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, adresă de corespondenta, Tik Tok ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite. 

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.  Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

 

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, in următoarele situații:

- au apaăut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incât să nu se pericliteze desfasurarea  loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau pagina de  a societatii Kaufland Romania nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Întreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b. tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare Kaufland, ”Viața Bună pe Tik Tok” este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al Kaufland Romania – www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe site-ul oficial al Kaufland România.

Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, inițiată sau administrata de Tik Tok.