Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland "Shut Up Beach"

1.    Organizatorul


Organizatorul loteriei publicitare ”Kaufland Shut Up Beach” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00). Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe site-ul www.kaufland.ro, precum si la Biroul Informații din toate magazinele Kaufland participante.
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe www.kaufland.ro și de la afișarea în magazinele participante la loterie.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit și sunt disponibile în mod gratuit în magazinele Kaufland mai jos enumerate.


2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare


Loteria publicitară "SHUT-UP Beach" începe la data de 18 iulie 2020 şi se va încheia la data de  10 septembrie 2020 și se va desfăşura în cele 4 magazine Kaufland din România, mai jos enumerate, deschise pe perioada desfășurării loteriei:

 

 Numar   magazin

       Nume 

    Localitate

        Stradă

2300

Constanta

Constanta

Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21, județ Constanța

 8870

Constanta Maritimo

Constanta

Bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 222

 1110

Magazin estival Mamaia Nord

Constanta

Stațiunea Mamaia Nord, județul Constanța

 2070

Năvodari

Năvodari

Năvodari, Str. Constanței, nr. 26, județ Constanța

 

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, adresa de corespondenta, numar de telefon).
La aceasta loterie publicitara nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda. Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5.  Mecanismul loteriei publicitare


Pentru a participa la această loterie, începând cu data de 18 iulie 2020, inclusiv, şi până la data de 10 septembrie 2020, inclusiv, participanţii trebuie să facă cumpărături cuprinse între minimum 150 și 500 de lei pe un singur bon fiscal, în magazinele participante, pentru a primi un voucher „Shut Up Beach Mamaia Nord”. Shut Up Beach Mamaia Nord  este o locație unde Kaufland România desfășoară  activități de entertainment pe plajă. Plaja Shut Up Beach este situata in Statiunea Mamaia, zona de nord, în aproprierea complexului Enigma, Județul Constanța.


5.1. Desemnarea câștigătorilor


Se vor lua în considerare pentru desemnarea câștigătorilor primii 600 de participanti pentru categoriile de premiu 1 și 2 și primii 100 de participanți pentru categoriile de premiu 3 și 4, care au îndeplinit condițiile mai sus menționate, în perioada specificată  în art. 3 și care pot face dovada cumpărăturilor în Kaufland, în magazinele participante, prin prezentarea bonului de cumparaturi in original. Va fi acordat un număr de maxim 600 de premii pentru categoriile 1 și 2, precum și un număr maxim de 100 de premii pentru categoriile 3 și 4. Un participant poate revendica mai multe vouchere în cadrul acestei loterii publicitare.


6. . Ridicarea premiilor


In vederea ridiciarii premiului, participanții trebuie să se prezinte în magazinele participante cu bonul  fiscal in original pentru a face dovada cumpărăturilor în magazinele Kaufland conform prezentului regulament. Pentru a fi validați, câștigătorii trebuie sa prezinte bonul fiscal in original. Bonul Fiscal, pentru a fi considerat valid, trebuie sa fie intreg (fara rupturi sau stersaturi). Organizatorul are dreptul de a invalida orice bon fiscal care nu indeplineste conditiile prevazute de Regulament pentru a fi validat si nu isi asuma niciun fel de raspundere cu privire la bonurile fiscale invalidate.

7. Premiile loteriei publicitare

 

            În cadrul acestei loterii publicitare se acordă urmatoarele premii:

Categorie

Premiul acordat si descrierea acestuia

Numar premii

Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

Categoria 1: participanți care au cumparaturi in valoare de minimum 500 de lei

    Voucher ce include 2 perne        de plajă în locația Shut Up         Beach + două băuturi non-          alcoolice.

     Voucherul este valabil până        pe 10 septembrie.

       600

     70

Categoria 2: participanți cu cumparaturi în valoare de 300- 499,99 lei

   Voucher ce include o pernă          de plajă în locația Shut Up        Beach + o băutură non-             alcoolică.

   Voucherul este valabil până     pe 10 septembrie.

      600

    40

Categoria 3: participanți care au cumpărături în valoare de 250-299,99 de lei.

   Voucher ce include o cutie de     popcorn și câte un suc pentru     două persoane

         100

    30

Categoria 4: participanții care au cumpărături în valoare de 150-249,99 lei

   Voucher ce include o cutie de     popcorn și un suc

           100

      15

Valoarea totală a premiilor este 70.500 lei, cu TVA inclusa.

            

8. Taxe şi impozite


Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului. Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile. Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de către Câștigător după intrarea în posesie a premiilor.


9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul nu colectează, stochează şi nu prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, decât în situaţia eventualelor sesizari/reclamatii formulate de către participanţii la loterie. Prin transmiterea către societate la adresa de e-mail client@kaufland.ro a reclamatiei, persoana semnatară înțelege că datele sale vor fi colectate, stocate şi utilizate (nume, prenume, adresa de corespondenta, număr de telefon si a altor date ce pot fi cuprinse in e-mail) în scopul soluţionării reclamatiei şi formulării unui raspuns la aceasta. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri, obținând și susținând astfel satisfacția acestora. Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cadrul reclamatiei  vor fi șterse, respectiv anonimizate în termen de 90 de zile de la data transmiterii răspunsului final către dvs. In legatura cu aeste prelucrari de date, aveti dreptul  de acces, dreptul de opozitie si dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor accesand site-ul www.dataprotection.ro.  

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, precum şi pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus,  vă rugăm să vă adresați la: protectiadatelor@kaufland.ro.  In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati  politica de confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.


       
10. Contestaţii


Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemulțumire cu privire la desfășurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii , prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, adresă de corespondenta,). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.


11. Răspunderea Organizatorului


 Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite. Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.  Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament. Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare


Prezenta Loterie poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea şi desfăşurarea campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.


13.    Regulamentul loteriei publicitare


Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al loteriei publicitare Kaufland, "Shut Up Beach. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe site-ul oficial al Kaufland România, precum si in magazinele participante.
Prezentul Regulament a fost redactat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ