Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul concursului Kaufland „1 decembrie”

1.     Organizatorul

Organizatorul concursului „1 decembrie” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2.     Temeiul legal

Prezentul concurs este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.     Locul de desfăşurare şi durata concursului

Concursul se desfășoară în perioada 01 decembrie 2022, ora 10:00:00 – 04 decembrie 2022, ora 23:59:59 inclusiv, pe pagina de Facebook a organizatorului (www.kaufland.ro/facebook).

4.     Dreptul de participare

La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la acest concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor desemnate câștigătoare, precum și de transmitere a datelor către partenerii Kaufland Romania în vederea acordării premiilor, detaliate în Articolul 9 din acest Regulament.

5.  Mecanismul concursului și extragerea

5.1. Înscrierea la concurs:

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a.      Să deţină un profil de Facebook;

b.     Să comenteze la postarea de concurs și să lase în comentarii o fotografie cu ei;

c.      Să posteze comentariul în intervalul alocat fiecărei etape în parte (conform intervalului orar de la punctul 3), pe profilul de Facebook Kaufland România.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

a.      Detine un profil de Facebook;

  1. A comentat la postarea de concurs și a lăsat o fotografie în comentarii

c.      A publicat comentariul în intervalul alocat fiecărei etape în parte (conform intervalului orar de la punctul 3), pe profilul de Facebook Kaufland România.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot răspunde de mai multe ori pe parcursul concursului.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in  cadrul concursului. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

5.3. Câștigătorii

Pozele câștigătoare ale acestui concurs vor fi reprezentate de cele mai apreciate 10 fotografii din comentarii.

6. Premiile concursului: 

Premiile acestui concurs constau în 10 fotografii editate de Paul Tenn, în care se vor adăuga elemente tradițional românești. Fotografiile vor fi postate pe paginile de Facebook și Instagram ale Kaufland România, în timp ce trei dintre ele vor face obiectul unui video de how-to, care va fi postat atât pe Instagram și Facebook, cât și pe TikTok și YouTube Shorts.

 

7. Publicarea și anunțarea câștigătorilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

       Publicarea fotografiilor câștigătoare și editate se va face începând cu data de 7 decembrie.

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania.

      Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Participarea la concurs

Datele colectate: Facebook ID. Fotografia oferită la postare.

Scopurile procesarii: participarea la concurs si afisarea castigatorilor

Prin inscrierea la acest concurs va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

b). Intrarea in posesie a premiilor concursului:

Datele Colectate:  Facebook ID

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestui concurs, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

c). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta, Facebook ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

 

Drepturile dumneavoastră

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Kaufland prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la acest concurs.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

Persoana responsabilă cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

10. Contestaţii

Participanţii concursulu pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 5 zile de la data publicarii  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, adresă de corespondenta, Instagram ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

            Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

           Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                         

           Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

            Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

            Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

           Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea concursului

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea  concursului,  nu s-a putut realiza o zi din cadrul concursului sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursului de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.

Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

            Prezentul concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a.      avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b.     tentative de fraudă ale mecanismului concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13.    Regulamentul concursului

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al concursului Kaufland, " 1 decembrie” este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al Kaufland Romania – www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la concurs, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe site-ul oficial al Kaufland România.

Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat sau administrat de Facebook.