Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...

Regulament „Vacanță la Toscana”

1.    Organizatorul

Organizatorul concursului "Câștigă o vacanță la Toscana” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, inregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numarul 23293, (denumită în continuare “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00, iar sâmbăta în intervalul 08:00 - 17:00).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.

2. Temeiul legal

Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata Concursului

Concursul se desfăşoară în intervalul 17.08.2017, ora 20:30:00 – 21.08.2017, ora 12:00:00, pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook)

4. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt  posesorii  unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon).

La acest Concurs nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii) precum și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și acordul de publicare a datelor personale în lista câștigătorilor, precum și acordul privind transmiterea datelor personale către o societate de curierat în vederea expedierii premiilor.

5.  Mecanismul concursului și desemnarea castigatorilor

5.1. Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a.    Să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);
b.    Să publice o fotografie proprie printr-un comentariu sub postarea de concurs în intervalul menţionat la art.3, care să ilustreze o farfurie cu paste.


5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

-    a postat un comentariu cu fotografie  la postarea de concurs în intervalul mentionat la art. 3, respectând condițiile de la art 5.1.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot publica maximum 1 comentariu pe parcursul concursului, astfel ca se va lua in considerare numai un singur comentariu pentru fiecare participant si anume primul comentariu pentru fiecare user de Facebook care comenteaza la intrebarea de concurs.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singuri răspunzători pentru conţinutul comentariului postat şi respectiv pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi orice alt domeniu relevant.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu oferi premii participanţilor care prin comentariul lor nu răspund întrebării de concurs sau care au un conţinut ofensator, care conţine injurii, discriminări, limbaj licenţios etc.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Regulamentul concursului si comentariile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a Kaufland Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge comentariul postat in cadrul concursului, cu mentiunea ca in cazul in care stergerea comentariului are loc inainte de stabilirea castigatorilor, acestia nu vor participa la acest concurs.

5.3. Desemnarea câștigătorilor

Se consideră câștigător  participantul  care are cele mai multe reacții (Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry),  la sfârşitul perioadei de concurs, respectiv la data de 21.08.2017, ora 12:00:00.  
Contactarea câștigătorului pentru validare va avea loc până pe 24.08.2017 .

6. Premiile concursului

În cadrul acestui concurs se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Nr. crt.

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare premiu (TVA inclusă)

(în lei)

1.

Vacanță către orice destinație din regiunea Toscana, Italia

1

7.000 lei

Valoarea totală a premiilor este de 7.000 lei, cu TVA inclusă.


6.1. Descrierea premiului
Excursia va fi acordată prin intermediul unei agenții de turism exclusiv sub forma unui bon cadou în valoare de 7.000 lei, TVA inclusa. Câștigătorul își va putea alege destinația finală către orice destinatie din regiunea Toscana (Italia) ulterior.

Câștigătorul are dreptul să beneficieze de excursie atât individual, cât și însoțit.

Bonul cadou va fi valorificat pentru a acoperi servicii de transport tur-retur (în cazul transportului cu avionul, taxele de aeroport vor fi incluse), cazare și masă, în limita sumei de 7.000 de lei, TVA inclusa. Cheltuielile aferente încheierii asigurării de sănătate vor fi suportate de către câștigător.

În situația în care plecarea va fi imediată, e posibil ca suma să acopere doar parțial cheltuielile (transport tur-retur, eventualele taxe de aeroport, cazare și masă), caz în care câștigătorul are obligația de a suporta diferența de preț.
Excursia poate fi efectuată oricând, în perioada 1 septembrie 2017 – 30 decembrie 2017.

Se vor acorda doar serviciile menționate mai sus, în limita sumei de 7.000 lei, TVA inclusa, pentru orice alte servicii câștigătorul și însoțitorul vor suporta contravaloarea lor.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile următoare:
-     în cazul în care câștigătorul nu ajunge la orele și/sau în locațiile comunicate;
-    pentru orice modificări survenite în programul prestatorilor de servicii de transport;
-    refuzul îmbarcării sau tranzitării de către autoritățile vamale datorat unor situații ce țin de câștigător/însoțitor.

De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de câștigător /însoțitor, pentru pierderea sau furtul bunurilor materiale sau orice alte daune.
Costurile aferente îngrijirii unor eventuale accidente, îmbolnăvirii pe perioada excursiei și care nu sunt acoperite prin asigurarea de sănătate, vor fi suportate de către câștigător.

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

După desemnarea câştigătorului conform celor menţionate la punctul 5.2 şi 5.3 de mai sus, Kaufland România va face public, printr-un comentariu sub postarea de concurs, pe pagina de Facebook a Kaufland România, datele castigatorului care a câștigat premiul.

Câștigătorul va fi contactat printr-un mesaj privat pe Facebook, de către reprezentanţii Kaufland pentru validarea datelor şi stabilirea detaliilor de acordare a premiului.
În cazul în care participantul câștigător nu poate fi contactat și se încearcă de minim 3 ori contactarea fără succes, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul.
În această situație, se va desemna un nou câștigător pentru premiul neacordat, conform procedurii descrisă la punctul 5.

7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorul va intra în posesia premiilor castigate într-un termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare, după data validarii.

Premiile se transmit printr-un serviciu de curierat. În cazul în care datele transmise de participantul câștigător nu au fost complete şi corecte, iar curierul nu găsește câștigătorul la domiciliu de 3 ori și acesta nu a împuternicit pe nimeni să primească premiul în locul sau, câștigătorul este decăzut din drepturile sale, iar premiile se restituie Organizatorului. Premiile restituite se anulează.

Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuielile efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Confidenţialitatea datelor colectate

Prin inscrierea la Concursul Kaufland, "Câștigă o vacanță la Toscana” participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
Prin participarea la Concursul Kaufland, "Câștigă o vacanță la Toscana” participanţii îşi exprimă expres acordul ca datele lor personale sa fie colectate, stocate si  prelucrate de compania Kaufland Romania Societate în Comandită în scopul exclusiv al  participării la concurs, în vederea contactării şi acordării premiilor, cât și pentru plata impozitelor și pentru publicarea  datelor personale, in cazul persoanelor desemnate câştigătoare, cunoscând faptul că, în cazul în care îşi vor revoca acordul, acest fapt, va avea drept consecinţă imposibilitatea participării la concurs. 

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată către Kaufland România Societatea în Comandită, cu sediul in Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, Bucuresti, în atenţia Departamentului Legal & Compliance, Organizatorul se obligă să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 şi să respecte  toate drepturile participanţilor conferite de legea 677/2001 respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie precum si dreptul de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la  adresa sus mentionata,  urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
In plus, prin participarea la concurs , participanţii au luat la cunoştinţă politica privind protectia datelor cu caracter personal accesibilă pe pagina de internet a Organizatorului la http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp .

Kaufland Romania Societate in Comandita este operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 23293.

10. Contestaţii

Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 5 zile de la data publicarii numelui castigatorului, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, număr de telefon). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.
Transmiterea contestatiei reprezinta acordul expres al contestatarului de colectare si prelucrare a detelor sale cu caracter personal in scopul solutionarii contestatiei. Revocarea acordului are drept consecinta imposibilitatea solutionarii cererii sale.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea Concursului

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:
- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului,  nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.
Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:
a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare
b.    tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împierdică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13.    Regulamentul concursului

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al concursului Kaufland, "Câștigă o vacanță la Toscana” este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.
Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat, administrat sau asociat de Facebook.

Prezentul Regulament a fost redactat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, 17 august 2017

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ