Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland „Vara asta Kaufland Card te trimite la festival – Etapa II”

1.     Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare „Vara asta Kaufland Card te trimite la festival – Etapa II” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

  1. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.     Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfășoară în perioada 17 iunie 2024, ora 12:00:00 – 30 iunie 2024, ora 23:59:59 inclusiv, în aplicația mobilă Kaufland.

4.     Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România.

La această loterie publicitară nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

            Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

             Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5.     Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1.Înscrierea la loteria publicitară

Pentru a se înscrie în concurs, participantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să fie înscris în programul de loialitate Kaufland Card digital prin aderarea la regulamentul Kaufland Card și să dețină un cont digital Kaufland Card;

b. Să aibă completate în profilul Kaufland Card numele și prenumele real, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon corecte pentru validarea premiului;

c. Să fi efectuat cumpărături cu scanarea  Kaufland Card digital de minim 100 lei, TVA inclusă, pe un singur bon fiscal pentru a putea activa cuponul de participare. Cuponul de participare poate fi activat doar după îndeplinirea condiției de a avea un bon fiscal de minim 100 lei, TVA inclusă, cu scanarea Kaufland Card digital;

d. Să-și activeze șansa de a participa în campanie pentru festivalul pe care îl dorește prin click pe butonul ”Activează” de pe cuponul dedicat campaniei pe care-l găsește în secțiunea ”Cupoane pentru mine” din contul său digital Kaufland Card. Vor fi alocate tuturor clienților cu Kaufland Card digital cupoane de participare, vizibile în perioada 17 iunie 2024, ora 12:00:00 – 30 iunie 2024, ora 23:59:59 inclusiv. La finalul perioadei lor de valabilitate acestea trebuie să aibă statusul ”activ” pentru a fi luată în considerare participarea clientului. Pentru activare recomandăm o conexiune stabilă la internet;

e. Să ia cunoștință de prevederile prezentului regulament.

5.2.Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

-        Deține un cont Kaufland Card digital și a aderat la Condițiile de utilizare a programului de loialitate  Kaufland Card;

-        Numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail înscrise în contul Kaufland Card sunt corecte, complete și reale;

-         Și-a activat participarea și a  cumpărat în una dintre etapele campaniei publicitare, conform celor descrise anterior la art. 5.1. lit. c și lit. d;

-        Are peste 18 ani împliniți;

-        Nu este angajat Kaufland, nici rudă de gradul I a acestuia și nici soț/soție a acestuia.

5.3.Extragerea câștigătorilor

                 Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza numerelor de Kaufland Card ale utilizatorilor, urcate în formă pseudonimizată în aplicație,  care au activat cupoanele de participare în perioada lor de valabilitate, îndeplinind condițiile de participare

                 Extragerea va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii concursului.

                 Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate pentru fiecare categorie de premii.

                 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

                 O persoană poate câștiga o singură invitație dublă la unul dintre cele două festivaluri.

6.     Premiile loteriei publicitare

6.1. În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Nr. crt

 

Premiul acordat și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare unitară premiu

(în lei, TVA inclus)

1

Invitație dublă – Artmania 2024

5

1.300

2

Invitație dublă – Untold 2024

25

1.844

Valoarea totală a premiilor este de 52.600 lei, TVA inclusă.

7.     Publicarea și anunțarea câștigătorilor

7.1.Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor

 În scopul anunțării câștigătorilor vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr Kaufland Card – primele 14 cifre, premiul câștigat.

Datele personale ale câștigătorilor (nume, prenume) se vor valida ținând cont de prevederile prezentului regulament și vor fi publicate pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro). 

Lista câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro, în ziua extragerii.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

Câștigătorii vor fi informați cu privire la câștigarea premiului și modalitatea de intrare în posesia acestuia printr-un e-mail de la adresa redactie@kaufland.ro sau card@kcard.kaufland.ro

În situația în care premiul nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, premiul va fi anulat.  

7.2.Acordarea premiilor

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor la zona de Check-In a evenimentului, pe baza informațiilor inscrise în contul Kaufland Card digital si a actului de identitate. Un reprezentant Kaufland se va afla la zona de check-in a festivalului, unde va înmâna procesul verbal fiecărui câștigător pentru semnare.

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile menţionate în prezentul Regulament, câştigătorul nu poate fi contactat la adresa de mail indicată, adresa este incorectă şi nu se poate afla adresa corectă, sau din oricare alt motiv, independent de voinţa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a-l anula.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a  concursului sunt doar cu titlu de prezentare. 

8.       Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Premiile în valoare de cel puțin 600 de lei se impozitează întotdeauna, prin reținere la sursă de către Oganizator   

 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania. 

9.1. Participarea la concurs

a.      Datele colectate: Numărul de card Kaufland Card digital, numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil al participantului, așa cum sunt ele înscrise în contul Kaufland Card digital al acestuia.

b.     Scopurile prelucrării: participarea la campania publicitară, validarea, contactarea și afișarea câștigătorilor.

c.      Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal il constituie art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, respectiv aderarea participantilor la prezentul Regulament.

Prin folosirea Kaufland Card la fiecare achiziție și îndeplinirea condițiilor de participare la campania publicitară, participanții înțeleg ca sunt înscriși la campanie doar prin activarea participării acestora în aplicație, prin click pe butonul ”Activează” aferent cuponului găsit în aplicație, în secțiunea ”Cupoane pentru mine”. Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la campanie se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la publicarea listei câștigătorilor.

Pentru a asigura exactitatea datelor furnizate și pentru a putea valida un câștigător este necesar ca datele furnizate în contul Kaufland Card să fie cele reale, nume, prenume, data nașterii, fiind verificate la momentul înmânării premiilor.

9.2. Intrarea în posesia premiilor 

a. Datele utilizate: nume, prenume și verificarea cărții de identitate (fără preluarea de date cu caracter personal), CNP (deoarece valoarea premiilor depășește suma de 600 de lei).

b. Scopurile prelucrării : acordarea premiilor. 

c. Pentru a putea intra în posesia premiilor acestui concurs, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit.b) RGPD în vederea transmiterii premiilor câștigate. În cazul premiilor a căror valoare depășește 600 lei, Kaufland colectează și CNP-ul în vederea îndeplinirii obligațiilor legale conforme cu legislația fiscală, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) RGPD si vor fi păstrate pe o perioada de 7 ani de la data acordării premiilor, astfel cum prevede legislația fiscală.

9.3. Publicarea datelor câștigătorilor

a. Datele prelucrate: nume, prenume, număr Kaufland Card – primele 14 cifre, premiul câștigat.

Scop: asigurarea transparenței mecanismului concursului 

Temeiul legal al prelucrării îl constituie, art. 6 alin 1 lit. c) din RGPD, respectiv obligația legală prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

9.4. Contestații și reclamații 

Datele colectate: nume și prenume complet, adresa de e-mail, număr de telefon și alte date ce pot apărea în mesajul transmis pe canalele de comunicare menționate la art. 10.1, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

9.5. Drepturile participanților în calitate de persoane vizate 

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland.

În plus, ai dreptul de a solicita rectificarea datelor (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a restricționa (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe contract sau consimțământ și se realizează prin mijloace automatizate, ai la dispoziție un drept de portabilitate al datelor, conform art. 20 din RGPD. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi Responsabilului cu Protecția Datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9.6. Participanții își pot exercita drepturile menționate la art. 9.5 prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro  sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor. 

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro.

10. Reclamații și litigii

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului. 

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la concurs sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite. 

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite. 

           Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.    

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

            Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12. Întreruperea sau încetarea  concursului

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea  concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea  concursului, nu s-a putut realiza o zi din cadrul  concursului sau site-ul societății Kaufland Romania nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursului de genul celui desfășurat de către Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.

Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland. 

Prezentul  concurs poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră și următoarele evenimente:

a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare; 

b.   tentative de fraudă ale mecanismului  concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

 Loteria publicitara mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus.

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara , participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul oficial al loteriei publicitare„Vara asta Kaufland Card te trimite la festival – Etapa II” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la  aceasta loterie publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acestuia, va fi anunţată public de Organizator pe website-ul companiei.  

           Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.